РЕШЕНИЕ
№ 338
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18

Относно: ОС_846/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. и предоставяне под наем на имоти общинска собственост на Община Казанлък по реда на чл.14, ал.6 от Закона за Общинска собственост. С писмо с вх. №ОС-859/21.01.2021 г., вносителят прави допълнение в Приложение №11 и в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпило Заявление с вх. №63-314-1/17.12.2020 г. от Петя Караниколова – Председател на УС на СНЦ „ТЕРАПИИ, АСИСТИРАНИ С КОНЕ – ПЕТЯ КАРАНИКОЛОВА“, ЕИК 206077913, седалище и адрес на управление: гр. Шипка, Община Казанлък, ул. „ Ген. Радецки“ №4 с молба за предоставяне под наем по реда на чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост на следните имоти частна общинска собственост:

Поземлени имоти с идентификатори: 35167.190.679 - площ 4548 кв. м; 35167.190.706 - площ 922 кв. м; 35167.190.705 - площ 1176 кв. м; 35167.190.704 - площ 878 кв. м; 35167.190.703 - площ 885 кв. м; 35167.190.708 - площ 653 кв. м. Всички с обща площ от 9 062 кв. м., находящи се в местност „Старите лозя“, гр. Казанлък.

СНЦ „ТЕРАПИИ, АСИСТИРАНИ С КОНЕ – ПЕТЯ КАРАНИКОЛОВА“ е сдружение в обществена полза с основна дейност – предоставяне на консултации, образователна, информационна и издателска дейност, свързана с целите на сдружението; изработване и разпространение на материали, които спомагат за постигане на целите на сдружението. Тя се осъществява чрез извършване на конна терапия за лица с увреждания, деца със специални образователни потребности и лица, жертва на домашен тормоз и преживели насилие; подготовка и грижа за подходящи за целите на терапията коне; набиране на обучени специалисти за извършване на конна терапия за лица с увреждания, както и на специалисти в други иновативни методи за терапия на тези групи лица;

Основните цели, които си е поставило сдружението са:

1. Подобряване качеството на живот на лица с увреждания - възрастни и деца, както и на деца със специални образователни потребности; подпомагане на физическото, емоционалното, социалното и поведенческото развитие на лицата с увреждания чрез терапия, асистирана с коне, интеграция, личностната реализация, и насърчаване на тяхната самостоятелност, чрез придобиване на социални умения, свързани с обгрижването и заниманията с коне; повишаване на социалния, образователния, трудовия, обществен и граждански статус, осигуряване на цялостно по-добро физическо и психическо функциониране на лицата с увреждания.

2. Подобряване на емоционалното, социалното и поведенческото развитие на лица, жертва на домашен тормоз и преживели насилие чрез терапия, асистирана с коне.

3. Запознаване на обществото и институциите с проблемите на лицата с увреждания – възрастни и деца, на деца със специални образователни потребности и на лица, жертва на домашен тормоз и преживели насилие.

4. Привличане на специалисти, обучени по международно призната методология в терапията с коне /Equine Assfted Therapy/, както и на други международно признати методи на терапия при лица с увреждания, деца със специални образователни потребности и лица, жертва на домашен тормоз и преживели насилие.

5. Реализиране на научни и приложни изследвания, свързани с конната терапия при лица с увреждания, на деца със специални образователни потребности и на лица, жертва на домашен тормоз и преживели насилие.

За осъществяване и разширяване на дейността си заявяват, че са им необходими специални условия, за предоставяне на услуги и отглеждане на животните, чрез които се предоставят. Декларират, че не разполагат със собствен имот, в който да осъществяват дейността си.

Община Казанлък е собственик на заявените  имоти. Същите не се ползват и не са предоставени на други юридически и физически лица. Имотите са земеделски земи с НТП Лозе, девета категория, при неполивни условия.

Съгласно чл. 14, ал. 6 от ЗОС, с решение на Общинския съвет, се отдават под наем имоти частна общинска собственост без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в общественна полза, по ред орпеделен в наредба на общинския съвет. Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет Казанлък «С решение на Общинския съвет се отдават под наем свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. След решението на Общинския съвет се сключва Договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Наемната цена се определя по реда на Глава пета.

Съгласно чл.  79, ал. 1, т. 5, предложение четвърто «Годишният наем за ползване на неполивни земеделски земи, се определя както следва…….. - От седма до десета категория - 16,00 лв./дка.».

За да бъдат предоставени под наем имотите, същите следва да бъдат включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, тъй като поземлените имоти не са включени в  Годишната програма на 2021 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската собственост във връзка чл. 23, ал. 2 и чл. 79, ал. 1, т. 5, предложение четвърто от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва ГПУРОИ за отдаване под наем с нова Позиция №45 в Приложение №11 - описание на земеделските земи и трайните насаждения, които Община Казанлък възнамерява да предложи за отдаване под наем, прието с Решение №291/26.11.2020 г., както следва: Поземлени имоти с идентификатори: ПИ 35167.190.679, ПИ 35167.190.706, ПИ 35167.190.705,ПИ  35167.190.704, ПИ 35167.190.703 и ПИ 35167.190.708, с обща площ от 9 062 кв. м., находящи се в местност „Старите лозя“, гр. Казанлък.

2. Да се предостави  под наем за срок от 3 (три) години на СНЦ „ТЕРАПИИ, АСИСТИРАНИ С КОНЕ – ПЕТЯ КАРАНИКОЛОВА“, ЕИК 206077913, седалище и адрес на управление: гр. Шипка, Община Казанлък, ул. „Ген. Радецки“ №4, по реда на чл.14, ал.6 от Закона за Общинска собственост, следните имоти частна общинска собственост: Поземлени имоти с идентификатори: ПИ 35167.190.679, ПИ 35167.190.706, ПИ 35167.190.705,ПИ  35167.190.704, ПИ 35167.190.703 и ПИ 35167.190.708, с обща площ от 9 062 кв. м., находящи се в местност „Старите лозя“, гр. Казанлък.

3. Определя годишна наемна цена в размер на 150,00 лв. без ДДС, за поземлени имоти с обща площ 9062 кв. м., посочени в т. 1 и т. 2.

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота при условията на настоящото решение и да сключи договор за наем.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, СНЦ „ТЕРАПИИ, АСИСТИРАНИ С КОНЕ – ПЕТЯ КАРАНИКОЛОВА“ със седалище и адрес на управление: гр. Шипка, община Казанлък, ул. „ Ген. Радецки“ № 4.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/02/2021 г.