РЕШЕНИЕ
№ 339
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18


Относно: ОС_827/11.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изграждане на паметник в с. Ясеново, общ. Казанлък на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. С писмо с вх. №ОС-848/15.01.2021 г., вносителят прилага копие на Договор между "УниКредит Булбанк" АД и Христо Ангелов за откриване на дарителска сметка, по становище на юриста на ОбС


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък постъпи предложение Христо Ангелов, председател на Инициативен комитет за изграждане на паметник в с. Ясеново в памет на загиналите герои в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война.

За установяване на имената на загиналите герои от с. Ясеново са направени справки в Държавен военноисторически архив гр. Велико Търново, Държавен архив гр. Стара Загора, архивен списък, съхраняван в НЧ „Алеко Константинов 1919“ с. Ясеново, НПМ „Шипка-Бузлуджа“, като е изготвен списък с имената на 57 души, подофицери и войници от с. Ясеново.

Предложението е паметника да се разположи в съществуващото уширение на тротоарното пространство източно от УПИ II-209, кв. 29 по плана на с. Ясеново /северно от сградата на кметството/. Тротоарното пространство има денивелация и неправилна форма. Обемната композиция се състои от мемориална стена и пластична скулптура. Мемориалната стена е разположена на западната и северната страна на площадката. Стената е с височина 2,50 м., изпълнена от бетон, облицована с плочи от гранит. Пластичната скулптура се ситуира в южната част, изработена от масивни гранитни елементи, монтирани върху постамент. Цялата площадка, както и стъпалата, които я свързват с околния терен ще се облицоват с гранитни плочи. Застроена площ на мемориалната стена – 4 кв. м., застроена площ на пластичната скулптура – 4 кв. м.

Съгласно чл.84, ал.3 от Наредба №27 на Общински съвет, за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на общината към доклада прилагам становищата на Главния архитект и Директора на ИМ „Искра”, подписка от жителите на с. Ясеново в подкрепа на инициативата.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  чл.83 ал.3, чл. 84, чл.85 т.1 и чл.87 т.3 от Наредба №27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на общината,

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за изграждане на паметник в с. Ясеново, в памет на загиналите герои в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война, съгласно представения идеен проект.

2. Паметникът да се разположи на тротоарно пространство източно от УПИ II-209, кв. 29 по плана на с. Ясеново.

3. Средствата за изработването и поставянето на паметника по т.1 ще бъдат осигурени чрез дарения от инициативния комитет за изграждане на паметник в с. Ясеново в памет на загиналите герои в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Христо Ангелов - председател на Инициативен комитет.

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/02/2021 г.