РЕШЕНИЕ
№ 340
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18

Относно: ОС_853/19.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №36, ет.1, обект 31, с начална тръжна цена в размер на 62 900 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Янко Запрянов и Иван Гитев!


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №1128/25.07.2019 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за извършване на приватизация - публичен търг с явно наддаване на нежилищен имот, както следва:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири девет девет осем точка едно точка три едно) с площ 259,83 (двеста петдесет и девет и 0,83) кв. м по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №36, ет.1, обект 31. Самостоятелният обект се намира в Сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4998, брой нива на обекта: 1 (едно); при граници: на същия етаж: 35167.502.4998.1.26, 35167.502.4998.1.27, под обекта: няма, над обекта: 35167.502.4998.1.8, 35167.502.4998.1.7, 35167.502.4998.1.13, 35167.502.4998.1.14. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 259,83 кв. м и 12,59 % (22,54 кв. м) от общите части на сградата и правото на строеж, общо РЗП 282,37 кв. м, ниво 1.  По строителна документация обектът е с предназначение „Клуб“, състоящ се от фоайе, зала за събрания, две заседателни зали и санитарни възли, част от партерен етаж на сграда „Жилищен блок на ЗРНО „Шипка“ с клуб и гаражи“, в степен на завършеност „груб строеж“, съгласно Удостоверение №545/19.10.2018 г. на Главен архитект и Удостоверение с изх. №305/22.10.2018 г. на „Балканинвест“ ЕООД. Сградата е построена в УПИ X – За ЖС в кв. 40, гр. Казанлък по действащ Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №РД-14-192/1987 г. на ОбС-Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3631/18.01.2019 г., вписан в Служба по вписванията под вх. №318/21.01.2019 г., акт 36, том 2, н. дело №243.

Обектът е включен под №2 в Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г., на ОбС-Казанлък.

В изпълнение на т.2 от решението бе възложено изготвяне анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключението към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот. Данъчната и пазарната оценки на имота са в размер, както следва:

 

№ по ред

 

обект

 

Данъчна оценка

лв.

 

 

Пазарна оценка

лв.

 

 

1

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31 гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №36, ет. 1, обект 31.

 

 

55 465,10

 

 

62 900,00

 

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на цитираният нежилищен имот, считам за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната оценка.“

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., с последни изм. и доп. от 21 април 2020г.) и свое Решение №1128/25.07.2019 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава анализа на правното състояние и информационен меморандум на:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири девет девет осем точка едно точка три едно) с площ 259, 83 (двеста петдесет и девет и 0,83) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №36, ет. 1, обект 31. Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.4998, брой нива на обекта: 1 (едно); при граници: на същия етаж: 35167.502.4998.1.26, 35167.502.4998.1.27, под обекта: няма, над обекта: 35167.502.4998.1.8, 35167.502.4998.1.7, 35167.502.4998.1.13, 35167.502.4998.1.14. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 259,83 кв. м и 12,59 % (22,54 кв. м) от общите части на сградата и правото на строеж, общо РЗП 282,37 кв. м, ниво 1.

 

II. Утвърждава пазарната оценка на имота по т. I, съгласно която пазарната цена е определена в размер, както следва:

Обект

Пазарна оценка, лв. без ДДС

1

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31 гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №36, ет. 1, обект 31.

62 900,00  

 

III. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния нежилищен имот:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири девет девет осем точка едно точка три едно) с площ 259,83 (двеста петдесет и девет и 0,83) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №36, ет. 1, обект 31. Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.4998, брой нива на обекта: 1 (едно); при граници: на същия етаж: 35167.502.4998.1.26, 35167.502.4998.1.27, под обекта: няма, над обекта: 35167.502.4998.1.8, 35167.502.4998.1.7, 35167.502.4998.1.13, 35167.502.4998.1.14. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ 259,83 кв. м и 12,59 % (22,54 кв. м) от общите части на сградата и правото на строеж, общо РЗП 282,37 кв. м, ниво 1.

при следните условия:

 • Начална тръжна цена:
 •  

  Обект

  Начална тръжна цена, лв. без ДДС

  1

  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ № 36, ет. 1, обект 31.

  62 900,00

   

  Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора  за  продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.

  2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

  3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF,  до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

  4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

  5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

  а) Извлечение от Търговския регистър /Регистър Булстат/ при Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието за актуално състояние на юридическите лица, (не се прилага за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец).

  б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

  в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

  6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

  7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в Деловодството на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък.

  8. Оглед на обекта – от 10:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

  9. Търгът да се проведе на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, гр. Казанлък.

  10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 (тридесет и петия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

   

  ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на нежилищния имот по т. ІІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

   

  V. За провеждане на търга по т. ІІІ, назначава комисия в състав:

  Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

  Членове:       Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП

  Даниела Колева – н-к отдел ИУС

  Татяна Станева – гл. експерт ОСГП

  Евгения Андонова – ст. експерт ОС

  Янко Запрянов  – общински съветник

  Иван Гитев – общински съветник

   

  Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт

  Олга Шикова – гл. експерт ОС-А

  Таня Бъчварова -  ст. експерт ОС-А

  В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията.

  Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

  VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организацията и провеждането на търга по т. ІІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентирано в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., с последни изм. и доп. от 21 април 2020г.).

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 22.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 02/02/2021 г.