РЕШЕНИЕ
№ 341
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18


Относно: ОС_830/12.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.9.763 - земеделска територия с начин на трайно ползване "за машиностроителна и машинно обработваща промишленост" с площ от 28.167 дка, местност "Абаята" в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-1461-1#6-/17.12.2020 г. от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ЕИК 123063683 - изп. директор инж. Стойо Иванов, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на територията на землище Казанлък, местност „Абаята“ в ПИ с идентификатор 35167.9.763 територия - „земеделска“, с начин на трайно ползване - „за машиностроителна и машинно обработваща промишленост“. Транспортният достъп до имота се осъществява от юг чрез ул. “инж. Феликс Вожели“.

Инвестиционният интерес на възложителите е да изгради фотоволтаична централа върху покрива на един от съществуващите цехове, което намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Пп (предимно производствена зона) - до 80% плътност на застрояване, до 2.5 коефициент на интензивност, 20% минимално озеленяване и до 15 м височина). Предложените градоустройствени показатели за застрояване съвпадат с максимално допустимите.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – план за застрояване и схеми за техническа инфраструктура за  Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.9.763 - земеделска територия с начин на трайно ползване „за машиностроителна и машинно обработваща промишленост“ с площ от  28.167 дка, местност „Абаята“ в землище град Казанлък.

2. Одобряване на Задание, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ЕИК:123063683 - изп. директор инж. Стойо Иванов

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/02/2021 г.