РЕШЕНИЕ
№ 343
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18

Относно: ОС_850/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Закона на собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ №596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ №922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет №21 и 23 от 1963 г., №12 от 1971 г., №76 от 1977 г., №1 от 1981 г., №11 от 1982 г., №30 от 1985 г., №26, 58 и 67 от 1987 г. и №34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по § 4 /така и имотите предоставени за ползване/. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землищeтo на град Шипка, на част от землището на град Казанлък и селата Енина, Копринка, Горно Черковище, Бузовград, Черганово, Овощник, Средногорово, Кънчево, Розово, Долно Изворово, Шейново и Ясеново. Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С Договор №Д06-258/10.12.2020 г. кметът е възложил изработването на 5 бр. оценки на поземлени имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно §4а, ал. 1 - до 600 кв. м. и  § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м. за разликата над 600 кв. м. и над 1000 кв. м. до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв. м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

Съгласно чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ /Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г./ „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на Общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост”.“

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

Р Е Ш И:

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва: 

1. Земеделска земя с площ от 1056 (хиляда петдесет и шест) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.220.470 (три пет едно шест седем точка две две нула точка четири седем нула) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с начин на трайно ползване: Друг вид замеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.190.125, №35167.220.469, №35167.220.518 и №35167.220.125. Поземлен имот с идентификатор №35167.220.470 по КККР на гр. Казанлък е идентичен с поземлен имот с планоснимачен №470 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Субашко“/Старите лозя/, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167– 388.00 (триста осемдесет и осем) лв.

2. Земеделска земя с площ от 600 (шестстотин) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №27499.353.125 (две седем четири девет девет, точка, три пет три, точка, едно две пет) по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с начин на трайно ползване: Нива и категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: Поземлен имот с идентификатор идентификатор №27499.353.126, №27499.90.1, №27499.353.124 и №27499.353.504. Поземлен имот с идентификатор №27499.353.125 по КККР на с. Енина е идентичен с поземлен имот с планоснимачен №9 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Крушките“, землище с. Енина, ЕКАТТЕ 27499 – 186.00 (сто осемдесет и шест) лв.

3. Земеделска земя с площ от 500 (петстотин) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №27499.352.267 (две седем четири девет девет, точка, три пет две, точка, две шест седем) по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с начин на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници: Поземлен имот с идентификатор идентификатор №27499.352.268, №27499.352.265, №27499.352.506, №27499.352.266 и №27499.352.1048. Поземлен имот с идентификатор №27499.352.267 по КККР на с. Енина е идентичен с поземлен имот с планоснимачен №267 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Субашко“/Татарска могила/, землище гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167 – 162.00 (сто шестдесет и два) лв.

4. Земеделска земя с площ от 1000 (хиляда) кв. м, представляваща Поземлен имот №171.15 (едно седем едно, точка, едно пет) по Плана на новообразуваните имоти на местност “Светица“, землище на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, Община Казанлък, одобрен със Заповед №296/24.04.2008г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: Мера и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), при граници: Поземлен имот №171.502, №171.16, №171.14 и земеделски земи – 92.00 (деветдесет и два) лв.

5. Земеделска земя с площ от 236 (двеста тридесет и шест) кв. м, представляваща Поземлен имот №603.334 (шест нула три, точка, три три четири) по Плана на новообразуваните имоти на местност “Гюрля“, землище на с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, Община Казанлък, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: Нива и категория на земята при неполивни условия: 8 (осма), при граници: Поземлен имот №603.497, № 603.335 и земеделски земи. Поземлен имот №603.334 по ПНИ на с. Горно Черковище е идентичен с поземлен имот с планоснимачен №334 по Кадастрален план на ползвателите, местност „Шопов кайнак“, землище с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076 – 31.00 (тридесет и един) лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта:

Кметът на Община Казанлък,

Елена Маврова, с. Розово;

Кольо Мавров, гр. Казанлък;

Велчо Белов, гр. Казанлък;

Недко Крачолов, гр. Казанлък;

Юлия Михайлова, гр. Казанлък;

Стефан Тенев, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 21.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/02/2021 г.