РЕШЕНИЕ
№ 344
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18

Относно: ОС_834/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане, посочено в молба от Виолетка Въткова от гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В деловодството на Община Казанлък е постъпила преписка от Администрацията на Президента на Република България, образувана по Молба с вх. №4-05-63/02.11.2020 г. от Виолетка Въткова, с адрес гр. Казанлък, за опрощаване на дължими държавни вземания.

Съобразено с процедурата по опрощаване е окомплектована преписка по случая, в следствие попълнените и подписани от молителя, декларации за семейно положение, материално и имотно състояние, както и за съгласие за разкриване на данни, представляващи данъчна и осигурителна информация.

Въз основа на горепосочените декларации и събраната информация от Общинска администрация е видно, че молителя е разведено лице, има пълнолетен син, с който не живее заедно, притежава ½ идеална част от наследствен имот в с. Копринка, общ. Казанлък с данъчна оценка на стойност 2 495.90 лв., освидетелстван е с ЕР на ТЕЛК №2800 от 07.12.2017 г. със 100 % степен на увреждане без чужда помощ. Получава парични средства от пенсията си, в размер на 250 лв. месечно и добавка на осн. чл. 70 от Закона за хората с увреждания в размер на 90.75 лв. месечно. През м. юли 2020 г. е получил помощ на осн. чл. 16 (1) от ППЗСП, в размер на 375 лв., а през м. октомври 2020 год. целева помощ за отопление на осн. Наредба №РД-07-5 от 16.05.2008 год., в размер на 495.80 лв. По отношение на притежавания имот другата ½ идеална част от него е собственост на Цецка Иванова, сестра на молителя. Няма данни лицето Виолетка Въткова да има движимо или друго недвижимо имущество.

В поканата за доброволно изпълнение, приложено към молбата е посочено задължение към 10.06.2020 год. в размер на 1 039.69 лв. по изпълнителен лист издаден по ГД №1560/2013 от Районен съд Казанлък, както и, че сумата се увеличава с лихвите върху главницата до пълното погасяване на задължението.

От предоставената информация на ТД на НАП, офис Стара Загора е видно, че Виолетка Въткова към 21.12.2020 г. няма установени и изискуеми публични задължения, както и образувано изпълнително производство по реда на ДОПК.

Окомплектованата преписка съдържа :

-  Писмо с изх. №94-05-63/1 от 17.11.2020 г. от Администрация на Президента на Република България;

Молба от Виолетка Въткова до Президента на Република България;

- Декларация за семейно и материално положение на Виолетка Въткова;

- Декларация за разкриване на данни за материално и имотно състояние на Виолетка Въткова;

- Писмо №61-01-374 # 1/30.11.2020 год. до Началник – отдел ГРАО Община Казанлък;

- Въпросник-сведение за семейно положение на длъжника Виолетка Въткова;

- Писмо №61-01-374 #2/30.11.2020 год. до Директор – Дирекция „Местни приходи“ Община Казанлък;

- Удостоверение по декларирани данни от Община Казанлък на Виолетка Въткова;

- Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК на имот на Виолетка Въткова;

- Писмо №61-01-374#3/30.11.2020 г. до Директор – Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Казанлък;

- Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“ Казанлък за изплатени помощи/ добавки на Виолетка Въткова;

- Писмо №61-01-374 # 7/04.12.2020 год. до ТД на НАП, офис Стара Загора;

- Писмо №61-01-374 # 8/23.12.2020 год. от ТД на НАП, офис Стара Загора;

- ЕР на ТЕЛК №2800 от 07.12.2017 год.;

- Разпореждане от НОИ за размер на пенсия;

- Удостоверение за семейно положение от 27.06.2011 год.;

- Изпълнителен лист от Районен съд гр. Казанлък – 2 бр.;

- Покана за доброволно изпълнение на задължения от ЧСИ;

- Писмо – отговор по изп. Дело №268/2020 г. от НАП;

- Съобщение до Виолетка Въткова от ЧСИ;

- Фактури от МЦ „САНО“ гр. Стара Загора – 7 х 2 – 14 бр.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България,

  

Р Е Ш И:

1. Предлага на Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане посочено в придружителните документи към молбата на молителя Виолетка Въткова, с адрес гр. Казанлък.

2. Да се изпрати напълно окомплектованата преписка на вниманието на Администрацията на Президента на Република България.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Президента на Република България и Виолетка Въткова, с адрес гр. Казанлък.

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/02/2021 г.