РЕШЕНИЕ
№ 347
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18


Относно: ОС_841/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот №35167.119.673 по КККР на гр. Казанлък, местност "Ормана" и разделяне на имота на два самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168–3758-2/17.12.2020 г. от Симеон Вълчев, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на „ДАНИ И СИМО“ ЕООД, ЕИК 123695640, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.119.673 по КККР на гр. Казанлък, местност „Ормана“, с площ от 5311,00 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК и последно изменен на 28.08.2020, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък и разделяне на имота на два самостоятелни имота.

Имот с идентификатор 35167.119.673 е с площ 5311,00 кв. м., с НТП: „за производство на строителни материали, конструкции и изделия“, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.

Имотът попада в Предимно производствена зона /Пп/ на ОУП на общ. Казанлък.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да раздели имота на два самостоятелни имота - Нов имот 1 – „Запад“ с площ около 2400 кв. м. и Нов имот 2 – „Изток“ с площ около 2911 кв. м, като при разделянето да се получат самостоятелни имоти с указаното предназначение. Транспортният достъп за Нов имот 1 ще се осъществява от път с идентификатор  06848.12.276 с НТП „За местен път“ по КККР на с. Бузовград, а за Нов имот 2 ще се осъществява от полски път с идентификатор 35167.119.674 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и 7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.119.673 по КККР на гр. Казанлък, местност „Ормана“ и разделяне на имота на два самостоятелни имота, в съответствие с Предимно производствена зона /Пп/ на ОУП на общ. Казанлък.

 

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ДАНИ И СИМО“ ЕООД, в качеството си на възложител с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/02/2021 г.