РЕШЕНИЕ
№ 349
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.02.2021 г., Протокол № 19

Относно: ОС_866/26.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в частта на чл. 22.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение в Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък:

Съгласно чл. 283, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими  за  дейностите  по хранене  в  задължителното  предучилищно  образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в Решение № 790 на Министерски съвет от 30 октомври 2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.  - на общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано  в  целодневна или полудневна форма на организация в детската градина или в училището.

Средствата от държавния бюджет не са достатъчни за пълно освобождаване от такса на децата, подлежащи на задължително предучилищно образование (5-годишни и 6-годишни), поради което се налага приемане на правила за подпомагане.

Причините, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, са свързани с изпълнение на ал. 10 от чл. 283 от ЗПУО, според която: „Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се определят с:

1.         наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси - за общинските детски градини и училища;

2.         акта по чл. 298, ал. 3, т. 2 - за държавните детски градини и училища.“

Съгласно чл. 283, ал. 11  от  ЗПУО средствата, получени за подпомагане заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование следва да се изразходват при спазване на следните съотношения:

  • не по-малко от 50 на сто - за пълно подпомагане заплащането на такси от

родителите, т.е. освобождаване от такси;

  • останалата част — за намавалянe размера на таксите (за всички или за част от родителите).

 

В изпълнение на законовите разпоредби, с цел разработване на критерии за подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, Община Казанлък направи анализ на данните за броя на децата от подготвителните групи в общинските детски градини, за които родителите заплащат такса по чл.22 от сега действащата Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, приета от Общински съвет - Казанлък, а също и за тези, които ползват облекчения, съгласно същата наредба.

Съгласно чл. 22, ал. 3, т. 3 на действащата към момента Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, приета от Общински съвет - Казанлък, пълно подпомагане получават следните категории деца, т.е. не се заплаща такса за деца:

  • на които един или двамата родители са освидетелствани и с издадено удостоверение на ТЕЛК с над 71 на сто трайна намалена работоспособност към момента на подаване на декларацията за облекчен режим на плащане;
  • на които един или двамата родители са починали;
  • на които един или двамата родители са с хронични заболявания /посочени в списък утвърден от министъра на здравеопазването/;
  • настанени в социални услуги от резидентен тип;
  • които са трето и следващо дете на многодетни родители, чийто деца посещават дневна детска ясла/детска градина или училище. Последните плащат такса за първо дете в цял размер, а за второ – 50 на сто;
  • деца, освидетелствани и с издадено решение на ТЕЛК с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност, считано от 01.07.2007 г.

Такса не заплащат и родителите, които отговарят на критериите и попадат в целевата група, идентифицирана от Министерство на образованието и науката във връзка с проект ВG05М2ОР001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Дължимите от тези лица такси се заплащат на общините за сметка на проекта.

Такса се заплаща с 50 на сто намаление за: деца с неизвестен баща и на деца, чиито и двамата родители са студенти редовна форма на обучение. Когато две деца от едно семейство са приети в една и съща детска градина/дневна детска ясла или в различни детски градини и/или дневни детски ясли в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.

На база на анализа и вече приетото подпомагане в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, приета от Общински съвет - Казанлък, предлагаме:

1. Приемане на нов критерий за пълно освобождаване от такса на деца в задължително предучилищно образование,  който обхваща всяко второ и следващо дете в семейството, когато едното е в подготвителна група, а останалите са обхванати в детска ясла, детска градина или училище.

Към момента това са около 270 деца, които биха се възползвали от новия критерий. Около 100 са децата, които ползват облекчения по сега действащата Наредба № 26 и около 130 са освободените от заплащане на такса по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, за които Общината получава размера на дължимата такса от държавата.

2. За всички останали деца от подготвителните групи изчисленията показват, че таксите могат да бъдат намалени от 1,80 лв. на 1,00 лв. дневна такса. В обсега на промяната към момента влизат около 500 деца в ПГ 5 и ПГ 6 в общинските детски градини.

Направените финансови разчети показват, че при тези предложения необходимите средства за дофинансиране от общинския бюджет, са в размер на 26 741 лв.

II. Цели, които се поставят с приемането на изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

Целта на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък е подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси, подобряване на достъпа до предучилищно образование и пълен обхват на децата в предучилищна възраст в образователната система, с оглед осигуряване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, формиране в децата на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата№ 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък са регламентирани в РМС № 790 от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. и ще постъпват от държавния бюджет.

При обхванати общо 1104 деца на 5 и 6-годишна възраст към 01.12.2020 г. в детските градини и училища в община Казанлък, по новия стандарт от 174 лв. за дете, Община Казанлък ще получи от държавния бюджет средства в размер на 192 000 лв. При приемане на предложените промени в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък от Общински съвет - Казанлък, дофинансирането от общинския бюджет, ще бъде в размер на 26 741 лв.

IV. Очаквани резултати.

С приемането на предлаганите изменения на Наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно образование на децата в задължителното предучилищно образование.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Разработен е в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование, чийто норми са съобразени с Европейското законодателство. Това предопределя съответствието на предлагания проект с правото на Европейския съюз и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

С оглед вида на обществените отношения, които се засягат с изменението на Наредбата и предвид факта, че чрез тях се защитават особено важни обществени интереси, а именно интересите на децата, проектът на нормативен акт следва да бъде публикуван за срок от 14 дни.

Изработеният проект на нормативен акт е публикуван на електронната страница на община Казанлък /www.kazanlak.bg/ на 08.01.2021 г. в рубриката „Нормативни актове – проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА за осигуряване на възможност от всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него.

На основание чл. 26, ал. 2  от ЗНА са обявени обществени консултации с граждани, проведени на 18.01.2021 г. от 11,30 часа в Ритуална зала в сградата на Общинска администрация, гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 6. До момента на внасянето на доклада няма постъпили предложения.“

 

В хода на дебата вносителят прие направените предложения от юриста на ОбС и ПК по образования, младежки дейности и спорт, а именно:

1. В правното основание след думата "образование" да се добави "чл. 8".

2. т. I и т. III от Проекта за решение, следва да отпаднат, тъй като с новия ПОДОбСНКВОА не се предвижда наредбите и наредбите за изменението им да се приемат на две четения.

3. Диспозитивът придобива следния вид: "Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, както следва….“

4. В проекта за решение да се добави §3 със следния текст „Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 26 влиза в сила от 01.01.2021 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и чл. 283, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗНА и чл. 64 от ПОДОбСНКВОА Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, както следва:

§ 1. В чл. 22, ал. 2, т. 2.2  цифрата „1.80“ се заменя с цифрата „1.00“.

§ 2. Към чл. 22, ал. 3 се създава нова точка 3.8. със следния текст:

„Нe се заплаща такса за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини за второто и следващото дете на родители, чийто други деца посещават дневна детска ясла, детска градина или училище. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за лицата и семействата), лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме за „дете” по смисъла на настоящата наредба.“

§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 26 влиза в сила от 01.01.2021 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 11/02/2021 г.