РЕШЕНИЕ
№ 350
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 09.02.2021 г., Протокол № 19
(изм. с Решение №396/27.04.2021 г., изм. с Решение №477/29.07.2021 г., изм. с Решение №509/30.09.2021 г., изм. с Решение №554/25.11.2021 г., изм. с Решение №575/20.12.2021 г.)


Относно: ОС_861/25.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2021 г. С писмо вх. № ОС-871/27.01.2021 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада. С писмо с вх. № ОС-883/04.02.2021 г., вносителят прави корекции в Приложения №№ 4,7,13,14 и 21.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на чл. 13, ал. 2 от Закона за публичните финанси и изискванията на Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък, Ви представям Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година, придружен с Протокол за проведено обществено обсъждане на проектобюджета на 19.01.2021 година. Бюджетът на Община Казанлък се внася в рамките на  срока, съгласно чл.84, ал. 4 от Закон за Публични Финанси, изменен с чл. 108 от ЗДБРБ за 2021 година.       

Бюджетната рамка на Община Казанлък е съобразена изцяло с:

 • Закон за Публични Финанси;
 • Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг на Общински съвет – Казанлък;
 • Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2021 г., обнародван в ДВ бр. 103 от 08.12.2020 г.;
 • Указания от Министерство на финансите;
 • Анализ на изпълнението на Бюджета за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.;
 • Решение № 790 на МС от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през  2021 година;
 • ПМС № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнение на държания бюджет Република България за 2021 година;
 • Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г. на Община Казанлък; Приложение №1 на  Министерство на финансите (МФ);
 • Промени в действащото законодателство;
 • Приети от Общински съвет и действащи в Община Казанлък Наредби № 15, № 26, № 28, Правилници, Стратегия и Програма за развитие на Община Казанлък.

В условията на продължаващата здравна и икономическа криза, Бюджет 2021 г. на Община Казанлък продължава и надгражда социалните политики от 2020 година, както следва:

 • програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за млади семейства под формата на ваучери за новородено дете;
 • финансовото подпомагане на медицинските работници на първа линия в „Сovid отделенията“ на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ за първите три месеца на 2021 г.;
 • финансовата подкрепа за семейства с репродуктивни проблеми;
 • подкрепата за скъпоструващи операции на нуждаещи се;
 • за осма поредна година финансова подкрепа за млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки.

Бюджет 2021 година предвижда за първи път средства за здравна профилактика в детските градини.

В проекта за бюджет за 2021 г. Община Казанлък предвижда намаление на таксата на децата в задължително предучилищно образование от 1,80 лв. на 1,00 лв. и освобождаване от такса на всяко второ и следващо дете на родители, чийто други деца посещават дневна детска ясла, детска градина или училище.

Сред приоритетите през 2021 г. е ремонтът на ДКЦ Поликлиника – Казанлък, който вече започна. Предстои полагане на топло и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел. инсталация и осветителни тела в общите части на сградата. Дейностите ще бъдат изпълнени по Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“ финансиран от Националния Доверителен Еко Фонд с безвъзмездна помощ в размер на 680 762.18 лв. и 150 154 лв. собствено участие осигурено от Бюджет 2021 г. на Община Казанлък. В проекта за Бюджет 2021 са планирани средства за вътрешни ремонти, закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за дружеството.

Планът на разходите за кметства по населени места е увеличен със 107 000 лева. Допълнителните средства са по предложение на Кмета Галина Стоянова, съгласувано с кметовете по населени места още през есента на 2020 г. и са целеви за почистване и поддръжка на речните корита и нерегламентирани сметища.

Кризата с COVID-19 предизвика значително намаление на постъпленията в общинския бюджет, при непрекъснато увеличаващи се като обем и обхват непредвидени разходи.  В условията на още една трудна бюджетна година Община Казанлък запазва заетостта във всички звена и ще осигури увеличение на Фонд работна заплата средно с 10 на сто.

С Решение №235/24.09.2020 г. на ОбС-Казанлък се прие програма за облагородяване на междублоковите пространства. До момента по нея има подадени 10 заявления от Сдружения на етажната собственост. За Програмата в бюджета на община Казанлък за 2021 г. са предвидени 500 000 лв.

В периода на изготвяне на проектобюджет за 2021 година на Община Казанлък постъпиха следните предложения:

1. Предложение  от групата на общинските съветници на „БСП за България“ с вх. № ОС-808/23.12.2020 г.

 • Вътрешен ремонт на отделението по хирургия и нервни болести на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ със средства в размер на 50 хил. лв.;

Приоритет на община Казанлък за 2021 година е ремонтът на ДКЦ Поликлиника – Казанлък, за който е необходимо съфинансиране в размер на 150 154 лв.  В предвид състоянието на помещенията са заделени и 50 хил. лв. за вътрешен ремонт и 65 хил. лв. за закупуване на нов рентген.

През последните години Община Казанлък подпомага МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Изпълнени бяха два големи проекта за ремонт и оборудване с подкрепата на НДЕФ, ОП „Региони в развитие“ и собствено финансиране чрез дългосрочен дълг в размер на 392 хил. лв. от страна на общината. Дари имоти и апаратура за подпомагане на дейността и към момента има предоставен имот, от чиято продажба могат да се изпълняват ремонтните дейности.

 • Повишаване на квалификацията на лекари и медицински кадри със средства от 20 хил. лв.;

По бюджета на Общината за осма поредна година се предвижда финансовата подкрепа за млади лекари – специализанти, медицински сестри и акушерки в размер на 20 хил. лв.., не се предвижда за квалификация.

 • Проектиране на многофункционална спортна зала.

Общинска администрация приема предложението и залага средства в размер на 15 000 лева за идеен проект на  многофункционална спортна зала, заложени по дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ .

 • Подпомагане с 15 хил. лв. на треньори и техните възпитаници в европейски и световни първенства;

В спортния календар на Общината има раздел „Участие в национални и международни спортни прояви“ като се подават писмено искания от спортни клубове през деловодството на общината за нужните средства. Размера на исканите средства се одобрява от ресорен зам.-кмет в зависимост от остатъка на средства по календара към съответния период.

 • Реновиране на спортна площадка парк „Васил Левски“ гр. Казанлък;

След извършен оглед на площадката не се предвиждат средства по проекта за бюджет за 2021 година.

 • Субсидиране на превозвачи при равни условия, които осъществяват обществен транспорт за социални групи ученици и пенсионери;

Община Казанлък няма да субсидира превозвачите, които получават субсидии и компенсации от държавния бюджет. Средствата заложени в размер на 100 хил. лв. за ТД „Балканинвест ЕООД“ по бюджета за 2021 г. са на основание Решение №328 от 11.01.2021 г. на ОбС-Казанлък.

Средствата в размер на 181 025 лв. заложени по Бюджет 2021 г. за осигуряване на транспортната услуга от ТД „Балканинвест ЕООД“, представляват прихода от наемни вноски на дружеството към Общината.

 • Увеличение на средствата за кметове по населени места с 50%;

Съгласувано с нуждите на кметовете по населени места от проведена среща от 22.10.2020 г. са определени средства в размер на 107 000 лева допълнено целево финансиране за почистване и поддръжка на речните корита и нерегламентирани сметища. В бюджет 2021 г. е предвидено и увеличение на заплатите им с 15% на сто.

 • Стартиране на ремонта на ДКЦ Поликлиника, гр. Казанлък;

На 13.01.2021 година стартира ремонта на ДКЦ Поликлиника, гр. Казанлък. Дейностите ще бъдат изпълнени по Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“ финансиран от Националния Доверителен Еко Фонд с безвъзмездна помощ в размер на 680 762.18 лв. и 150 154 лв. собствено участие осигурено от Бюджет 2021 г. на Община Казанлък. В проекта за Бюджет 2021 са планирани средства за вътрешни ремонти, закупуване на нов рентгенов апарат и автомобил за дружеството.

 • Разширяване на видеонаблюдението в малките населени места;

По предложение на кметове на населени места в Инвестиционната програма за заделени 10 200 лева за изграждане на видеонаблюдение в населените места – Г. Черковище, Копринка, Розово, Бузовград, Хаджидимитрово, Черганово. 

 

2. Предложение  от групата на общинските съветници на „Алтернатива на гражданите“ с вх. № ОС-835/13.01.2021 г:

 • Възстановяване на отводняването под моста на околовръстното шосе на бул. „Розова Долина“ и тротоари на същия участък;

Дейностите са заложения в Бюджет 2021 година за довършване на надлеза.

 • Изграждане на осветителна инсталация по ул. „Козлодуй“ в участъка от бул. „Никола Петков“ до ул. „Ивайло“;

Дейности са планирани от бюджета на ОП КДиПИС за 2021 година.

 • Асфалтиране на ул. Козлодуй в участъка от ж.п. прелез до ул. „Хан Омуртаг“;

Политиката на Община Казанлък е да се асфалтират улици след подмяна на водопровод. В този участък  не е подменен, като се планира подмяната му от ВИК през 2021 година и залагането на асфалта по бюджета за 2022 г.

 • Продължаване на работата по ул. Потока, с. Енина.

След ликвидиране на незаконното строителство и изграждането на комуникации ще се продължи работата по обекта.

- За подготовката на следващия финансов период приема предложение за закупуване на специализирам автомобил за измиване на улични платна.

3. Предложение от групата на общинските съветници на „ПП ГЕРБ“ с вх. № ОС-820/05.01.2021 г. за създаване на здравен календар в размер на 10 000 лева за здравна профилактика в детските градини в Казанлък.

Приема предложението и залага средства в размер на 10 хил. лева в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“.

 

4. Предложение от фондация Animal Hope Bulgaria-Kazanlak с вх. №69-57-2/20.01.2021г. за увеличение на бюджета на приюта за ремонт и ограда за кучешки парк.

Приема предложението, като средствата са планувани в бюджета на ОП „КДиПИС“ за 2021 година.

 

Параметри на Бюджет 2021 година

Основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Казанлък за 2021 г., са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината.

Рамката на бюджет 2021 г. е в размер на 75 927 361 лева. Балансиран и стабилен при направен анализ на очакваните приходи и разчет на разходите.

Бюджет 2021 на Община Казанлък в приходната си част е съобразен с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегирани от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, разпределени при спазване на единните разходни стандарти. Разходите за местни дейности за фонд „Работна заплата“ са планирани и съобразени, съгласно увеличението на минималната работна заплата за страната. Разходите за издръжка са планирани на база отчетите за бюджет 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

 

Бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Казанлък за 2021 година, съгласно Закона за държавния бюджет на РБ:

Бюджетни взаимоотношения между Община Казанлък и ЦБ

 Бюджет 2021 г. 

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

43 775 858

Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ

4 357 700

Средства за зимно поддържане и снегопочистване

196 600

Целева субсидии от ЦБ за капиталови разходи

1 256 400

 

49 586 558

 

 

Съгласно чл. 53, ал. 1, ал. 5 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25; на целевата  субсидия за капиталови разходи – се предоставя до 5-то число въз основа на заявки от общините по ред, определен от министъра на финансите; общата изравнителна субсидия до 20 януари 50%, до 20 юли  в размер на 25% и до 20 октомври останалите 25%; на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари и до 30 октомври, съответно 75:25.

 

Разпределение на субсидията за делегирана държавна дейност по функции:

Субсидия за делегираните от държавата дейности  по ЕРС

 Бюджет 2021 г. 

Общинска администрация

3 017 600

Отбрана и сигурност

264 068

Образование

30 587 862

Здравеопазване

3 017 914

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

5 468 682

Почивно дело, култура, религиозни дейности

1 419 732

Общо:

43 775 858

 

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставят ежемесечно до пето число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по чл. 53, ал. 1 от Закона за Държания бюджет за 2021 година.

 

Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година е близо 6 млн. лева, в т.ч. преходните обекти, в т.ч. средата по постановления, ПУДООС, АПИ.

Със средства от приходи от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 година и приватизация се предвиждат основни и текущи ремонти на улици, сгради и инфраструктура в размер на 2,7 млн. лева.

Преходните обекти са с общ размер над 3 337 170 лв. Такива са ремонтът на надлеза, финансиран със средства от Правителството и Агенция „Пътна инфраструктура“ в размер на 1 012 787 лв.

През 2020 година Община Казанлък е одобрена за изграждане на ВиК инфраструктура в гр. Крън подетап II и за рекултивация на депото в с. Черганово от ПУДООС, които Преходни обекти от 2020 година остават плановете за улична регулация и организация и на движението, пречиствателно съоръжение в с. Копринка и ремонта на ДГ№17, собственото участие по проект  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“

500 000 лв. от бюджета на Община Казанлък за 2021 г. са предвидени за изпълнение по програмата за облагородяване на междублоковите пространства.

И тази година Община Казанлък продължава политиките по облагородяване на дворни пространства в детски ясли и детски градини.

С Инвестиционната програма за 2021 година са планирани средства за  изграждане на продължение на пешеходната зона до ул. „Скобелев“, благоустрояване вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев – Видю“, продължение на фермерския пазар в кв. „Изток“.

Съгласно указания на Министерство на финансите ремонти на улици, пътища, сгради и други инфраструктурни обекти, за които не е налице изискването на чл.137 от Закона за устройство на територията, не се планират в инвестиционната програма и се отчитат по сметка параграф 10-30 „текущи ремонти“ по ЕБК.

Със средства от приходи от разпореждане с общинска собственост са предвидени текущи ремонти за подобряване състоянието на настилките по улиците и тротоарите в населените места и в града, както и за четвъртокласната пътна мрежа.

801 хил. лв. от планирани приходи от  разпореждане с общинска собственост на предвидени за  населените места.

С постановление на Министерски съвет №382 от 18.12.2020 г. са отпуснати допълнителни средства в размер на 450 000 лв. ремонт на велоалеи на територията на общината Казанлък.

През 2021 г. продължават дейностите с европейски средства по проект „Светът на траките”, който включва реконструкция и социализация на гробницата „Оструша“, както и изграждане на 8-километрова велоалея, която ще бъде продължение на досега съществуващата до гр. Крън и ще отвежда до самия атракцион по проекта.

Одобрен е проектът за "Интегриран градски транспорт на град Казанлък - Етап 2", продължение на Етап 1. Ще бъдат поставени допълнително още 20 информационни табла, с които общият им брой ще стане 43. Те ще бъдат поставяни освен на спирките, а и в самите електробуси, за да се информират пътниците коя спирка предстои. Към проекта е заложено и изграждане на изцяло нова велоалея по бул. „Никола Петков“ - от бул. „Ал. Батенберг“ до ул. „Козлодуй“. В участъка ще бъде извършено преасфалтиране на едно от трасетата за движение и ще бъдат изградени тротоарни площи.

През 2021 година Община Казанлък ще изпълнява и проект „Изграждане на социални жилища“, с който ще се създаде подходяща социална инфраструктура, която да осигури нормални условия на живот на уязвими групи хора в неравностойно положение сред населението на общината.

Бюджетът на Община Казанлък е структуриран, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 1 от ЗПФ:

 • Общата рамка на Бюджета, съгласно Приложение №1;
 • Планирани данъчни, неданъчни приходи и капиталови помощи и дарения, приходи от приватизация в размер на 16 842 507 лева, съгласно Приложение №2;

Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси. 

 • Разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 46 797 474 лева, съгласно Приложение №3;

Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 година. Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели в Решение №790 от 30.10.2020 г. на МС.

 • Разходи за местни дейности в размер на 27 796 633 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №4;

Финансовият ресурс за обезпечаване на тези разходи са общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от общинските приходи и целеви трансфери от министерства и ведомства.

Разходите са разпределени по функции и дейности за издръжка и капиталови.

Във функция „Общи държавни служби“ се предвиждат капиталови разходи и разходи за издръжка в размер на 2 148 955 лева. Тук са разчетени разходите за общинската администрация, разходите на деветнадесетте населени места в Общината и за дейността на Общински съвет-Казанлък.

Във функция „Отбрана и сигурност“ се предвиждат средства в размер на 38 305 лева, по споразумение с МВР за погасяване на просрочени задължения от 2008 година.

Във функция „Образование“ са разчетени разходи за издръжка на всички детски градини на територията на община Казанлък, за ученическите и почивните лагери, за издръжка на училищните автобуси, както и средствата в размер на 30 000 лв. за Общинска програма за закрила на детето.

Във функция „Здравеопазване“ са разчетени разходите за издръжка на детски ясли и яслени групи към детски градини и дейността на Общинското предприятие „Кухня майка, в т.ч. Детска млечна кухня“.

Тук се планират и общо средства за:

 • подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми в размер на 30 000 лв.;
 • за  подпомагане на млади лекари, медицински сестри и акушерки, работещи в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, в размер на 20 000 лева;
 • помощи за лечение и скъпоструващи операции в размер на 20 000 лева;
 • подпомагане на младите семейства за новородените деца с еднократна помощ под формата на ваучер от 500 лв., в плануван размер от 150 000 лева;
 • средства в размер на 105 000 лева за финансово подпомагане на персонала в „COVID отделенията“ на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ гр. Казанлък. За финансово подпомагане на екипите Общината предвижда до 35 000 лева за месеците януари, февруари и март, като субсидиране към МБАЛ-Казанлък. Храненето и настаняването в жилища се осигурява от издръжката на общинска администрация.
 • Средства в размер на 10 000 лв. за здравна профилактика на деца в детски градини.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са планирани бюджетни средства за фонд „Работна заплата“, осигуровки и издръжка на Домашен социален патронаж, за издръжка на клубове на пенсионера, инвалида, за програми по временна заетост.

Във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ се планират и отчитат средства за ВиК, улично осветление, чистота, озеленяване, опазване на околната среда, ремонт и поддържане на пътища и улици. Във функцията е разчетена голямата част от бюджета  на ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ в направленията – Чистота, Озеленяване, Осветление на улици и площади, Строителство, Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна“.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства за 10%-но увеличение на заплати, осигуровки и издръжка на Общински театър „Любомир Кабакчиев“, Художествена галерия – Казанлък, ЛХМ „Чудомир“, Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“, ОБ „Искра“.

Планирани са средства за спортен, младежки, културен и международен календар, за поддръжка на спортни бази, субсидии за спортните клубове и помощи за социални погребения.

В дейността по спорни бази са планирани средства в размер на 15 000 лева за конкурс за иден проект за многофункционална спортна зала и ремонт на седящи места на стадион „Севтополис“.

Във функция „Икономически дейности и услуги” са разчетени средства за заплати, осигуровки и издръжка на Обществения посредник, на звената към Община Казанлък -  „Паркинги и кратковременно паркиране“, „Обслужване на Общински сграден фонд“ „Администрация в кметства“ и звено „Други дейности по икономиката". В тази функция са разчетени и разходите по снегопочистване, ремонт на четвъртокласна пътна мрежа, издръжка на приюта за безстопанствени животни, средствата за туристическия календар.

Във функция „Разходи, некласифицирани в други функции” са разчетени разходите по лихви и резерв в размер на 100 000 лева на основание чл. 65, ал.1, т. 5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии.

 

 • Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 1 333 254 лева, разпределени по функции и параграфи, съгласно Приложение №5;

Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности са разпределени по функции и дейности за фонд работна заплата, издръжка и капиталови разходи.

В разчетени средства за възнаграждения в дейност „Общи държавни служби“ се предвижда дофинансиране в размер на 500 000 лева.

Във функция „Образование“ се планира дофинансиране в размер на  66 818 лева, в. т.ч. за маломерни и слети паралелки и за проектиране на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Розово за Детска академия за развитие на таланти Етап II  и за подмяна на дограма на ОДК „Ив. Рилски“.

Във функция „Здравеопазване" се планира дофинансиране в размер на 270 754 лева за текущи и капиталови разходи по проект „Внедряване на мерки за ЕЕ на ДКЦ „Поликлиника“, гр. Казанлък“. 65 000 лева от средствата са предвидени за закупуване на рентген, 50 000 лв. за вътрешен ремонт на сградата.

Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ е представено разпределението на планираните средства на ИМ „Искра“ – 470 000 лева и 8 000 лв. за надзор на читалище „Светлина 1901“ гр. Шипка по одобрен проект на Министерство на културата.

 • Справки за преходни остатъци от държавна дейност /3 430 693 лева, в т.ч. валутна сметка – 315 465 лева/, съгласно Приложение №6 и от местна дейност /6 512 735 лева/, съгласно Приложение №7;
 • Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година, съгласно Приложение №8;
 • План-график за размера и сроковете за разплащане на просрочените задължения от 2020 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година, съгласно Приложение №9;
 • Разходи по населени места, съгласно  Приложение № 10;
 • Числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11;
 • Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2021 година, съгласно  Приложение №12;
 • Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година в размер на 6 017 634 лева, съгласно Приложение №13

Средствата от инвестиционната програма се формират, както следва:

 • 695 517  лева – капиталови разходи в делегирана държавна дейност;
 • 5 046 831 лева – капиталови разходи в местна дейност;
 • 275 286 лева – капиталови разходи за дофинансиране на държавна дейност;
 • Разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2021 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно  Приложение №14;
 • Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15;
 • Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2021 г.,  съгласно Приложение №16;
 • Спортен календар на Община Казанлък за 2021 година, съгласно Приложение №17;
 • План за разходите  за клубове на пенсионера, инвалида и други, съгласно Приложение №18;
 • Младежки календар на Община Казанлък за 2021г., съгласно Приложение №19;
 • План-сметка на Община Казанлък за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2021 г., съгласно Приложение №20;
 • Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22;
 • Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23;
 • Представя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №24;
 • Бюджети на второстепенен разпоредител с бюджет Функция „Образование“, съгласно Приложение №25;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност „Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27;
 • Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

 

В разработката на проекта за Бюджет на Община Казанлък са включени и справки и разчети, изисквани съгласно чл. 94, ал. 3 от ЗПФ, както следва:

 • Максималният размер на наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на Общината -  да не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 54 645 140 лева.

- Максимален размер на новите задължения за разходи към края на годината (15% )= 8 196 771 лева;

 • Максималният размер на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на Община - да не надвишава 50 на сто от средногодишния размер на отчетени разходи за последните четири години;

- Средногодишен размер на разходите за последните 4 години – 54 645 140 лева;

- Максимален размер на налични към края на годината ангажименти за разходи по бюджета на общината (50% )= 27 322 570 лева;

„средногодишният размер на разходите“ са включените разходите от заверените годишни отчети на 2017 г., 2018 г. и 2019 г., а за 2020 г. от предварителния отчет към месец декември 2020 г.

'Изчисленията на показателите са съгласно методически указания от Министъра на финансите АД-6 от 07.06.2016 г.

 • Лимит за поемане на нов Общински дълг и максимален размер на общинския дълг и общински гаранции.

Максимален размер на новия общински дълг за 2021 година – 5 158 749 лева, формиран от:

 • Краткосрочен заем за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ етап II от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД – 235 000 лева;
 • Краткосрочен заем за финансиране по проект ОПРР „Изграждане на социални жилища“  от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД – 270 000 лева;
 • Неусвоената част по гласуван през 2020 година дългосрочен заем за финансиране от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД по проект ОПРР, Проект „Светът на траките“ – 1 782 361 лева.
 • Неусвоената част по гласуван през 2020 година дългосрочен заем за финансиране по проект ОПРР, Проект "Светът на траките" от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД  –  2 871 388 лева;

Към 31.12.2020 г. остатъчния размер на дълга е 3 197 186 лв., който включва два кредита за мостово финансиране и един за собствено участие, както следва:

 • Към фонд „ФЛАГ“ за мостово финансиране по проект „Интегриран градски транспорт етап I“ – 1 550 000 със срок до декември 2021;
 • Към фонд „ФЛАГ“ за мостово по Проект "Светът на траките" – 1 507 612 лв., при гласуван 4 379 000 лв.;
 • Към фонд ФУГ за собствено участие по Проект "Светът на траките" – 139 574 лв., при гласуван 1 921 935 лв.

Максимален размер на общинския дълг към 31.12.2021 година – 6 805 935 лева.

Сумата е изчислена след приспадане кредит за мостово финансиране от Фонд ФЛАГ по ОПРР „Интегриран градски транспорт етап I“ и отчитане на новия дълг за 2021 година.“

Общински съвет - Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  чл. 52, ал. 1  от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4  и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 2 и   чл. 39   и  чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г. , ПМС № 408/2020., РМС№ 790/2020 г. и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година, както следва:

1. По  приходите в размер на 75 927 361 лева , съгласно Приложение №1:

1.1. За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 46 797 474  лева, в т.ч.

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 43 775 858 лева.

1.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на 3 430 694 лева, в т.ч.:

1.1.2.1 остатък по левова сметка – 3 115 229 лв.;

1.1.2.2 остатък по валутна сметка – 315 465 лв.;

1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки с ЕС в размер на (-)440 039 лева;

1.1.4 Трансфери между бюджети (+) 30 961 лв., в.т.:

- трансфер между бюджета на Община Казанлък и Министерство на Културата за укрепване на сградата на читалище „Светлина 1901“ гр. Шипка – (+) 30 961 лв.

1.2. За местни дейности общо приходи в размер на 29 129 887 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер на 16 842 507  лева, в т.ч.:

1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 5 647 500 лева;

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 11 090 652 лева;

1.2.1.3. Приходи от концесии в размер на 104 355 лева;

1.2.1.4. Капиталови помощи и дарения от страната в размер на 0 лева.

1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на  4 357 700 лева и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 196 600 лева;

1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 1 256 400 лева;

1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на (-) 461 361 лева;

1.2.5. Трансфери между бюджета на Община Казанлък и ПУДООС в размер на 839 341 лв.;

1.2.6. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 2 341 428 лева;

1.2.7. Временни безлихвени заеми(нето) в размер на (-) 1 776 958 лева;

1.2.8. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (+) 3 608 749 лева;

1.2.9. Друго финансиране в размер на 85 602  лева;

1.2.10. Преходен остатък от 2020 година в размер на  6 512 735 лева.

2. По разходите в размер на 75 927 361  лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 46 797 474 лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 29 129 887 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 27 796 633 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4.

2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 1 333 254 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

- В това число да се счита с 15% увеличение на основните заплатите на кметовете на населени места и кметски наместници, спрямо Решение №966 от 28.02.2019 г. на ОбС-Казанлък, които намират отражение в Приложение №3 и Приложение №5, както следва:

- За кметове с население над 2500 жители – от 1 210 лв. на 1 392 лв.;

- За кметове с население 501 до 2500 жители – от 1 150 лв. на 1 323 лв.;

- За кметски наместници с население до 500 жители – от 910 лв. на 1 047 лв.;

3. Приема Плана за 2021 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането в местни дейности, както следва:

3.1. Трансфери:

3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 5 810 700 лева;

3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва(-) 461 361 лева:

- Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от ЗУО (-) 20 880 лева;;

- Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от ЗУО  (-) 1 189 000 лева;

- Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика по ''Проект "Красива България" - Детска академия за развитие на таланти с. Розово, етап II (–) 160 100 лева;

- Трансфери, възстановени от РИОСВ чрез Община Стара Загора на основание на чл. 25 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (+) 908 619 лева;

3.1.3. Между бюджета на Община Казанлък и ПУДООС (+) 839 341 лв. – за изграждане на ВиК град Крън подетап II.

3.1.4. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (-) 2 341 428 лева, в. т.ч.: 

- по проект на ОПРР „Светът на траките“ (-) 1 782 361 лв.;

- по проект на ОПРР „Интегриран градски транспорт, етап II“ (-) 559 067 лв.

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 1 776 958 лева, в т.ч.:

3.2.1. Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 3 578 358 лева, в. т.ч:

 • По ОПРР „Изграждане на социални жилища“ (–) 270 000 лева;
 • По проект на ОПРР „Интегриран градски транспорт етап II“ (–) 235 000 лева;
 • По ОПРР проект „Светът на траките“ (–) 2 871 388 лева;
 • По ОПРЧР проект „Патронажна грижа +“ (–) 100 000 лева;
 • По ОПРЧТ проект „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства“ (-) 101 970 лева;

3.2.2. Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 1 811 400 лева, в. т.ч:

- По ОПРР проект „Интегриран градски транспорт, етап I“ – 1 550 000 лева;

- По ОПРЧР „Патронажна грижа, компонент II“ – 66 000 лева;

- По ОПРЧР „Патронажна грижа, компонент III“ – 195 400 лева.

3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (+) 3 608 749 лева, в т.ч.:

3.3.1. Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Интегриран градски транспорт, етап I“ (-) 1 550 000 лева;

3.3.2. Получени по краткосрочни заеми от други лица в страната 505 000 лева, в т.ч.:

- Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Интегриран градски транспорт, етап II“ - 235 000 лева;

- Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Изграждане на социални жилища“ - 270 000 лева;

3.3.3. Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – (+) 4 653 749 лева, в т.ч.: 

- за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 782 361 лева

- за финансиране по проект ОПРР „Светът на траките" от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 2 871 388 лева.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2020 година:

 • за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;
 • за местни дейности, съгласно Приложение №7.

5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 година, съгласно Приложение №8.

6. Утвърждава План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2020 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година, съгласно Приложение №9.

7. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 75 000 лева.

8. Съгласно чл. 94, ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава: 

8.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до  43 716 112 лева,  като наличните в края на годината не могат да надвишават 8 196 771  лева.          

8.2. Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 49 180 626 лева, като  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  27 322 570 лева.

9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2021 година в размер на 5 158 749 лева и максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2021 година (чл. 39 от ЗПФ) -  6 805 935  лева.

10. Утвърждава показатели по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметства и населени места с кметски наместници,  съгласно  Приложение №10

- Разходи  за 2021 година в размер на 377 000 лева за изпълнение на функциите на органи на изпълнители власт, съгласно табл. 1 от Приложение №10 – планирани и отчитане от кметове и кметски наместници. В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за празник на населеното място и 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места и целево финансиране за почистване и поддръжка на речните корита и нерегламентирани сметища

- Разходи за изпълнение на дейности от местно значение по населени места, които се финансират с 30,12% от приходи от продажба на общинска собственост по ЗОС, съгласно табл.2 от Приложение №10, разпределение по обекти в Приложение №15.

- Други разходи, съгласно табл.3 от Приложение №10 - планирани и отчитани от общинска администрация и Оп КДиПИС, извън тези по табл.1 и табл.2

11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет, съгласно чл.21, ал.1, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение №11.

12. Утвърждава Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2021 година, съгласно  Приложение №12.

 • Утвърждава нов второстепенен разпоредител с бюджет „Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания, с. Бузовград“.

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година в размер на 6 017 634 лева, съгласно Приложение №13.

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2021 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно Приложение №14.

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2021 година и средства в размер на 230 000 лева за реализирането му, съгласно Приложение №16.

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2021 година и средства в размер на 30 000 лева за реализирането му и разходи в размер на 210 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия, определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет - Казанлък, съгласно Приложение №17.

18. Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 41 140 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева и календар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2021 година и средства в размер на 20 000 лева, съгласно Приложение №19.

20. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година, съгласно Приложение №21.

21. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23.

 • Исторически музей „Искра“;
 • ЛХМ „Чудомир“;
 • Художествена галерия - Казанлък;
 • Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“;
 • Общинска библиотека „Искра“;
 • Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 

23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „ОС Образование“, съгласно Приложение №25.

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26.

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28.

28. Дава право на делегиран бюджет на общински детски градини на територията на Община Казанлък за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт за издръжка на децата в детските градини.

29. Утвърждава разходи в размер на 27 630 лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2021 година – Национално сдружение на общините в Република България,  Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“, Асоциация по ВиК на обособената територия.

30. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2021 година  в размер на 33 600 лева.

31. Определя следните лимити за разходи през 2021 година:

 • Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.
 • Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 92, ал.1 и ал. 2  от Закона за държавния бюджет за 2021 г., както следва:
 • Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  – не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план – не повече от 24 220 лева;
 • Представителни разходи за Общински съвет - Казанлък – не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план не повече от 12 110 лева.

32. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, при минимален норматив от десет деца, ползващи услугата.

33. Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето.

34. Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:

34.1. Самотни лица, без близки и роднини;

34.2. Бездомни;

34.3. Безпризорни лица;

34.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

Разходите  за помощи по т. 34 са в размер на 230 лева без ДДС за следните услуги: 

 • Некролог 5 броя - 5 лв.
 • Ковчег и надгробен знак - 145 лв.
 • Превоз на покойника - 45 лв.  
 • Кръст и покров - 35 лв.
 • допълнително за транспорт до друго населено място – 1 лв./км.
 • изкопаването и заравняването на гроба се извършва от ОП „КДиПИС“

35. Помощи в размер на 20 000 лева, които се  разпределят, съгласно Наредба №17 на ОбС-Казанлък за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на Община Казанлък.

36. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за фонд за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата.

37. Финансова помощ под формата ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък в размер на 500 лева, съгласно Наредба №17 на ОбС-Казанлък за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на Община Казанлък.

38. Утвърждава средства в размер на 20 000 лева за подпомагане на лекари - специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и специалисти по здравни грижи (медицински сестри и акушерки), които започват обучение или са в процес на обучение и имат сключен договор с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за работа в болничното заведение за минимум срок, равен на периода на получаване на финансирането.

39. Утвърждава средства в размер на 10 000 лева за здравна профилактика на деца от детски градини.

40. Утвърждава средства в размер на 105 000 лева финансово подпомагане на персонала в „Covid отделенията“ на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“, гр. Казанлък – като месечна субсидия за януари, февруари и март до 35 000 лева към Болницата. Храненето и настаняването в жилища да се осигури от издръжката на общинска администрация.

41. Утвърждава средства в размер до 181 025 лева  за  осигуряване на транспортната услуга от ТД „Балканинвест ЕООД“, представляваща прихода от наемни вноски на дружеството към Общината, отразени в Приложение №2,4.

42. Утвърждава средства в размер до 29 851 лева за 2021 година за  осигуряване дейността на  ТД „Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД, отразени в Приложение №4.

43. На основание Решение №328 от 11.01.2021 година на ОбС-Казанлък отразява по 90-00 „Приходи от приватизация“ средства в размер на 104 355 лева – от приватизация на общинско имущество на ТД „Балканинвест“ ЕООД.

44. На основание Решение №328 от 11.01.2021 година на ОбС-Казанлък утвърждава средства в размер на 100 000 лева субсидия към ТД „Балканинвест“ ЕООД за обезпечаване разходите по старта на дейността - „Градски електротранспорт“.

45. На основание чл. 282, ал. 21, т. 3, във връзка с чл. 294, т. 2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под 80 (осемдесет) ученика.

46. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извършва компенсирани промени, както следва:

46.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

46.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

46.3. Компенсира по дейности и разходни параграфи и подпараграфи, съгласно ЕБК за 2021 г. резерв, разчет в начален план по дейност 998 „Резерв“ на основание чл. 65, ал. 1, т. 5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии.

46.4. В изпълнение на правомощията си по предходните точки  Кметът издава заповеди.

46.5. Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

47. Възлага на Кмета на Община Казанлък:

47.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

47.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.

47.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

47.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

47.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите.

47.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

48. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

48.1. Упълномощава Директори на детски градини и училища и директори на културни институти да предоставят временни безлихвени заеми от временно свободни средства от делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.

48.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

48.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

48.4. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

48.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

49. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

49.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

49.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

 • трудови възнаграждения;
 • разходи по проекти, финансирани от ЕС;
 • главница и лихви по заеми;
 • плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;
 • текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

 

50. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

50.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

50.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

51. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2021 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 20.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 11/02/2021 г.