ПОКАНА № 20

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.02.2021 от 09:30 часа, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_898/11.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък за безвъзмездна помощ за финансиране по направление ” Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители” пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_912/15.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно проектиране на допълнителен корпус на ППМГ ”Никола Обрешков” гр. Казанлък по проект ”Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ ”Никола Обрешков” гр. Казанлък”, финансиран от Министерството на образованието и науката.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_910/15.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проекта за решение относно одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година, Етап I.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_865/26.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот № 182.74 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила” с. Копринка, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_890/09.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване от съществуващ ТНН /трансформатор ниско напрежение/ в Поземлен имот с идентификатор 15864.22.1 до ново ТИ /табло измервателно/, тип ТЕПО /табло електрическо пластмасово за външен монтаж/ в ПИ с идентификатор 15864.11.24 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-921/17.02.2021 г. вносителят прави корекция в мотивите и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_906/15.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти - частна общинска собственост в полза на ”Казанлъшка Искра” ЕООД.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_914/15.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_918/16.02.2021 - Доклад от Джамал Неджипов Папарланов - общински съветник от група ”ДПС” с проект за решение относно освобождаване от наеми и такси на Наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода на извънредната епидемична обстановка от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г.
Изготвил: Джамал Папарланов - общински съветник от група ”ДПС”
Докладчик: Джамал Папарланов - общински съветник от група ”ДПС”
изтегли документите за тази точка

9. ОС_876/29.01.2021 - Доклад от Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно Отчет за работата на обществения посредник на община Казанлък за 2020 г.
Изготвил: Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък
Докладчик: Гинка Щерева - обществен посредник на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_902 /12.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък и волейболен клуб ”Казанлък” за 2021 г.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_915/15.02.2021 - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника Казанлък” ЕООД с проект за решение относно предприемане на действия за промяна името и собствеността на дружеството.
Изготвил: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Красимир Пейчев - управител на ”ДКЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

12. ОС_913/15.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за отдаване под наем на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2.1, в гр. Казанлък, ул. ”Искра”, № 5, ет. 3, ап. 1.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_917/16.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_908/15.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно участие на община Казанлък в редовно неприсъствено заседание на 12.03.2021 г. на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от ”Вик” ЕООД - Стара Загора.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_907/15.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145, с площ 2 800 кв.м по КККР на гр. Несебър, местност ”Кокала” и определяне на начална тръжна цена в размер на 801 500 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_868/27.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 790,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 76 кв. м, в УПИ VI-841 в кв. 4 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_869/27.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 023,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 844 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1046 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. С писмо вх. № ОС-886/09.02.2021 г., вносителят прилага ново Заявление от Мирослав Попов, по становище на юриста на ОбС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_888/09.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в УПИ I-88, с площ 886 в кв. 19 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 810,00 лв., без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_891/10.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ V-573, кв. 65 по ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък, за сумата от 390,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_897/11.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 340,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 23 кв. м, в УПИ XIII - 944 кв. 80 по плана на гр. Крън, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_899/11.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, ж.к. ”Изток”, бл. 27, вх. Г на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 31 850 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_900/11.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - УПИ II-1385, с площ 5 000 кв. м, отреден ”За обществено и делово обслужване” в кв. 111, гр. Крън, общ. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 116 890 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Роман Желев.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_901/11.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот с идентификатор 06848.11.263, в с. Бузовград, общ. Казанлък ведно с построената в имота сграда с идентификатор 06848.11.263.1, с начална тръжна цена 29 820 лв. без ДДС.
Допълва се състава на комисията: Юзеир Кенан.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_903/12.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 8500,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 953 кв. м в УПИ XV-538, кв. 44 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_911/15.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.15, с начин на трайно ползване (НТП ) ”нива”, с площ от 3.799 дка, местност ”Под Енина” в землище на с. Енина, с цел промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на същия за „многофункционално предназначение”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_916/16.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на ПУП - план за застрояване, план - схеми за електроснабдяване, водоснабдяване, канализация и схема на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 35167.37.3 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_855/21.01.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.150.886, с начин на трайно ползване ”друг вид земеделска земя”, с площ от 1.0 дка, местност ”Старите лозя” в землище Казанлък, с цел промяна на НТП на същия за ”вилно строителство”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_893/10.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.617, с начин на трайно ползване ”нива”, с площ от 2,925 дка, местност ”Абаята” в землище на гр. Казанлък, с цел промяна НТП на същият за ”жилищно строителство”; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_879/02.02.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и план-схеми за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.119.672 по КККР на гр. Казанлък, местност ”Ормана” и разделяне на имота на два самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 329 От дата: 19.02.2021 г.

РАДИАНА СТЕФАНОВА /П/
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ