РЕШЕНИЕ
№ 351
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20

Относно:ОС_898/11.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно кандидатстване на Община Казанлък за безвъзмездна помощ за финансиране по направление "Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т. ч и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители" пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ, предоставя безвъзмездна помощ на общини за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, водопроводни и  канализационни мрежи и съоръжения.

Община Казанлък има възможност да кандидатства за безвъзмездна помощ за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители“.

Критериите за приоритетност при финансиране са съгласно Директива 98/83/EО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, когато се дължат на констатирани устойчиви превишения във водоизточника.

Две от населените места на територията на Община Казанлък - гр. Шипка и с. Хаджидимитрово, отговарят на критериите на ПУДООС за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители“.

Община Казанлък има изготвен инвестиционен проект във фаза Технически проект за: 

„Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на град Шипка, община Казанлък“. Поради тази причина, изборът на Община Казанлък е да насочи своите усилия, за осигуряване на финансиране за ремонт ва водопроводната система на град Шипка.

Водоснабдяването на гр. Шипка се осъществява от два съществуващи водоизточници, единия от които е Напорен водоем, разположен над северозападната част на града, с обем V=160 m3, Квл. тр =623,80 ; К хр. тр=621,60 м, а другия - Каптаж „Дуганищица“, разположен над североизточната част на града, с Квл. тр=620,75; К хр. тр =620,15 м

Анализирайки  данните за съществуващата мрежа, става ясно, че:

- Половината от сега функциониращата мрежа е изградена преди 40-50 години, а останалата половина – преди 30-40 години;

Това означава, че на практика разглежданата съществуваща водопроводна мрежа е с изтекъл срок на експлоатация.

- Преобладаващият диаметър е 80 и 60 мм (приблизително 90% от общата дължина);

Съгласно действащите нормативи, минималният диаметър за водопроводна мрежа на селища от типа на настоящото е 80 мм.

- Основната част от сегашната мрежа е изградена от етернитови тръби. Съгласно нормативните изисквания употреба на тръби от този материал не се разрешава за питейно-битово водоснабдяване;

Не на последно място стои и въпроса с наличните водопроводни съоръжения.

Спирателните кранове са компрометирани на не малко места. Функциониращите ПХ са предимно от типа 50/60 мм, който не отговаря на действащите нормативи за противопожарно водоснабдяване.

Изложените съображения показват ясно необходимостта от спешно пристъпване към цялостна рехабилитация на водопроводната мрежа на населеното място.

В тази връзка следва да се посочи, че в Общинския план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 г. е заложена специална мярка за подобряване на ВиК инфраструктурата на гр. Шипка (Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие; Приоритет 4: Развитие и модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване; Специфична цел 4.2: Доизграждане и модернизация на ВиК инфраструктурата; Мярка 4.2.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията в общината, Проект №4.2.1.9 Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр. Шипка)

Съгласно „Изисквания при кандидатстване пред предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „управление на водите“(последно изменени с решение на ус Протокол №2/12.08.2020г.),“ в ІII. Необходими документи за кандидатстване, т.12, при кандидатстване пред ПУДООС е необходимо Решение на Общински съвет.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства за безвъзмездна помощ за финансиране по направление „Проекти за подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. и реконструкция/изграждане на водопроводи, при доказана необходимост от реконструкция на водопровода, за водоснабдителни системи, които обслужват до 2000 жители“ пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ с проектно предложение за „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на град Шипка, община Казанлък“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.