РЕШЕНИЕ
№ 352
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_912/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно проектиране на допълнителен корпус на ППМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък по проект "Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък", финансиран от Министерството на образованието и науката.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е с одобрено финансиране по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2022г.) с проект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“, в който е предвидено изграждането на изцяло нов корпус.

Реализирането на проекта е от голямо социално значение. Сградата, в която и до момента се помещава учебното заведение, се състои от 12 учебни стаи и 6 специализирани кабинета, въз основа на което при максимална натовареност и уплътняване на заетостта на съществуващите учебни помещения в една смяна, могат да учат между 320 и 350 ученици. Към момента в ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък се обучават 675 на двусменен режим. Съгласно разпоредбите на §6 от ПРЗ към Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование са предприети всички мерки училищата на територията на община Казанлък да преминат на едносменен режим. При направен анализ на ситуацията, едно от тези училища с недостиг на учебни помещения, е ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък. Именно заради този мотив бяха предприети мерки, които доведоха до одобрение за финансиране на изграждане на допълнителен корпус по програмата, обявена от Министерство на образованието и науката. Новият корпус ще разкрие 12 нови учебни помещения за 312 ученици, с които да се изпълнят разпоредбите за преминаване на едносменен режим и ще се запази високото качество на образователния процес.

Изпълнението на проекта започна с дейностите по проектиране на новата сграда, чието местоположение ще бъде в двора на съществуващата сграда, помещаваща учебното заведение. Съгласно Глава четвърта, чл.26, ал.3, т.3, буква а) от  Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, сградите на училищата, детските градини и детските ясли се проектират на разстояние по-голямо от 15 m от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти. Разстоянието, което се изисква от наредбата, се отнася за частите от сградите с учебни помещения в училищата и за помещенията за занимални и спални в детските градини и детските ясли. В тази връзка и в частният случай, новият корпус, предвиден за изграждане, трябва да бъде изграден в двора на училището ако се спазят изискванията, което би оставило учебното заведение без спортна площадка. Липсата на спортна площадка и разположението на новият корпус според горецитираната наредба би довело до обособяването на малки пространства от двора, които да останат скрити и неизползваеми. Това разположение ще лиши, както учениците, така и преподавателите от дворно пространство за отдих, и ще възпрепятства провеждането на учебните часове по физическо възпитание и спорт. 

Съгласно същата Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, в глава четвърта, чл.26, ал.6 се допуска в застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура, както и при пристрояване и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради, разстоянията от 15 m да се намалят до 5 m за учебните помещения, и от 5 m на 3 m за пространството, определено за зона за спорт, с мотивирано решение на общинския съвет въз основа на технико-икономическата оценка.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.26, ал.6 от Наредба №РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, /Обн. ДВ. бр.5 от 19 януари 2016г., попр. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 септември 2020г./ Общински Съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие изграждането на нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък да бъде осъществено на разстояние 5 m от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти, като се запазва, доколкото е възможно, по-голяма площ от съществуващото дворно пространство за целите на образователната институция.

 

2. Дава съгласие в запазеното дворно пространство да бъде определено застроително петно за изграждането на зона за спорт, което да бъде осъществено на разстояние 3 m от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.