РЕШЕНИЕ
№ 354
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_865/26.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №182.74 по плана на новообразуваните имоти на местност "Бекликчийска могила" с. Копринка, общ. Казанлък. С писмо с вх. №ОС-930/24.02.2021 г., писмо от инж. Георги Русев с допълнение в мотивите и проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило заявление с вх. №194-К-872-5 от 03.12.2020г. от Кенан Саид в качеството си на собственик на поземлен имот №182.74 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила“, село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен със Заповед №297 от 24.04.2008г., на Областен управител на гр. Стара Загора, респективно възложител, с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот имот №182.74 при граници и съседи: от юг – полски път, от изток – полски път, от запад – полски път и от север – Поземлени имоти 182.48 и 182.49 с площ 2755 кв. м, засягащ следните поземлени имоти:

-    ПИ с идентификатор 38563.32.51, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

-    ПИ с идентификатор 38563.32.53, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

-    ПИ с идентификатор 38563.33.56, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

-    ПИ  с идентификатор 38563.106.365, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост.

Поземлен имот №182.74 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила“,  село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен със Заповед №297 от 24.04.2008г., на Областен управител на гр. Стара Загора, попада в територия, за която има влязъл в сила общ устройствен план – „ОУП  на Община Казанлък“, одобрен с Решение №579, протокол №29  от 26.10.2017 г. на Общински съвет Казанлък. Имотът попада в Рекреационна зона за курортни дейности - разновидност 1 /ОК1/. Това са територии предимно извън границите на съществуващите урбанизирани територии, предназначени за курортни дейности и със занижени параметри на застрояването. В тези зони се допуска изграждането на курортни обекти за настаняване и подслон, жилищни сгради за постоянно обитаване, сгради за обществено-обслужващи дейности, спортни и рекреационни обекти и съоръжения, курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване, обекти на транспорта и движението, обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване.  Също така, за поземления имот има одобрен ПУП – план за застрояване, одобрен със Заповед №119/28.01.2020г., с предназначение „курортни дейности“, като инвестиционното намерение е свързано с изграждането на вили за отдих.

Приблизителната сборна площ за промяна на предназначението на засегнатите участъци от поземлените имоти, публична общинска собственост е 1998 кв. м. НТП на поземлените имоти ще се променят в „Местен път“, а вида територия в „За транспорт“.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на  Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

За определяне на трасе през имоти, общинска собственост е необходимо предварително съгласие на Общински съвет на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ. Това е  условие за издаване решение за утвърждаване на трасе на линеен обект на техническата инфраструктура, когато същия е разположен на повърхността на терена съгласно чл.17а, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ.

Във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, решението на Общински съвет Казанлък, за предварително съгласие за промяна на предназначението, е необходимо да е с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници, като засегнатата площ пасища е едва 29 кв. м, което няма да окаже влияние върху резерва от постоянно затревени площи, също така не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството в землището на с. Копринка. Промяната е допустима на основание чл.25 от ЗСПЗЗ, с цел изграждане на обект на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и  т.11 от ЗМСМА, чл.124а, чл.5 и ал.7 във вр. с ал.1, чл.124б, ал.1  във връзка с чл.108 от ЗУТ и чл.17а, ал.1, т.1 и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до Поземлен имот №182.74 при граници и съседи: от юг – полски път, от изток – полски път, от запад – полски път и от север – Поземлени имоти 182.48 и 182.49 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила“,  село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен със Заповед  №297 от 24.04.2008г., на Областен управител на гр. Стара Загора, засягащ следните поземлени имоти:

- ПИ  с идентификатор 38563.32.51, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

- ПИ  с идентификатор 38563.32.53, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

- ПИ  с идентификатор 38563.33.56, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост;

- ПИ  с идентификатор 38563.106.365, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост.

 

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

 

3. Изразява предварително съгласие  за  промяна на предназначението на участъци  с обща приблизителна площ 1998 кв. метра, като части от ПИ публична общинска собственост, както следва:

- 1320 кв. м от ПИ  с идентификатор 38563.32.51, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с обща площ 1320 кв. м, публична общинска собственост;

- 391 кв. м от ПИ  с идентификатор 38563.32.53, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, с обща площ 3040 кв. м, публична общинска собственост;

- 258 кв. м от ПИ  с идентификатор 38563.33.56, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  с обща площ 702 кв. м, публична общинска собственост;

- 29 кв. м от ПИ  с идентификатор 38563.106.365, по КККР на с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, с начин на трайно ползване „Пасище“, с обща площ 4883 кв. м, публична общинска собственост.

За изграждане  на „Трасе на пътна връзка“  за осъществяване на транспортен достъп  до поземлен имот №182.74 при граници и съседи: от юг – полски път, от изток – полски път, от запад – полски път и от север – Поземлени имоти 182.48 и 182.49 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Бекликчийска могила“,  село Копринка, ЕКАТТЕ: 38563, община Казанлък, одобрен със Заповед  №297 от 24.04.2008г., на Областен управител на гр. Стара Загора. НТП на поземлените имоти ще се променят в „Местен път“, а вида територия в „За транспорт“.

Предварителното съгласие е със срок 3 години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Кенан Саид – заявител, с адрес за кореспонденция: с. Копринка.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.