РЕШЕНИЕ
№ 355
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20

Относно: ОС_890/09.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване от съществуващ ТНН /трансформатор ниско напрежение/ в Поземлен имот с идентификатор 15864.22.1 до ново ТИ /табло измервателно/, тип ТЕПО /табло електрическо пластмасово за външен монтаж/ в ПИ с идентификатор 15864.11.24 по КККР на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. №ОС-921/17.02.2021 г. вносителят прави корекция в мотивите и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-3407-1/28.01.2021г. от – Недко Младенов, управител на „БИ СИ АЙ Казанлък Холдинг“ ЕООД, ЕИК 200792736 в качеството си на възложител (собственик), с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии външно електрозахранване от съществуващ ТНН в Поземлен имот с идентификатор 15864.22.1, област Стара Загора, община Казанлък, с. Голямо Дряново, м. СТУБЛАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Нива, площ 699 кв. м, стар номер 022001 до ново ТИ тип ТЕПО в ПИ с идентификатор 15864.11.24, област Стара Загора, община Казанлък, с. Голямо Дряново, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа, площ 9377 кв. м, стар номер 000024, по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Голямо Дряново, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е за осигуряване сигурността на електрозахранването на административно - битовата сграда в ПИ с идентификатор Поземлен имот 15864.10.4, област Стара Загора, община Казанлък, с. Голямо Дряново, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, площ 37895 кв. м, стар номер 010004.

Според приложеното Задание от Възложителя и предложението за проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - електропровод съставени от възложителя, става ясно, че проектното трасе на електропровода е с дължина 225,65м и преминава (засягат) следните поземлени имоти:

Имот

Местност

Вид територии

Трайно  ползване

Вид собственост

1

15864.11.1

Землище  с. Голямо Дряново

земеделска

Пасище

Общинска  публична

2

15864.11.24

Землище  с. Голямо Дряново

Територия на транспорта

Пътища I клас

Държавна  публична

3

15864.22.1

Землище  с. Голямо Дряново

земеделска

Нива

Частна

4

15864.22.33

Землище  с. Голямо Дряново

земеделска

Селскостопански път

Общинска  публична

5

15864.108.30

Землище  с. Голямо Дряново

земеделска

За местен път

Общинска  публична

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Във връзка с чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, решението на Общински съвет Казанлък, за предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути, е необходимо да е с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване от съществуващ ТНН /трансформатор ниско напрежение/ в поземлен имот с идентификатор 15864.22.1 до ново ТИ /табло измервателно/ тип ТЕПО/табло електрическо пластмасово за външен монтаж/ в ПИ с идентификатор 15864.11.24 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Голямо Дряново, община Казанлък.

2. Одобрява заданието съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитут) в поземлени имоти, находящи се в землището на с. Голямо Дряново с идентификатори както следва: Поземлен имот 15864.11.1, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище; Поземлен имот 15864.22.1, м. СТУБЛАТА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Нива; Поземлен имот 15864.22.33, м. СТУБЛАТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път и Поземлен имот 15864.108.30, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път.

4. Определя срок на валидност на настоящето предварително съгласие – 3 (три) години от дата му на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Недко Младенов, управител на „БИ СИ АЙ Казанлък Холдинг“ ЕООД, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31 .

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.