РЕШЕНИЕ
№ 356
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_906/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на общински обекти - частна общинска собственост в полза на "Казанлъшка Искра" ЕООД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Казанлъшка Искра“ ЕООД с ЕИК 833121152 е общинско търговско дружество със сто процента общинско участие. Размерът на капитала е 5 000 лв.

Към настоящият момент дружеството е в тежко финансово състояние. Прогнозната счетоводна загуба за 2020 г. е 7 558 лв., при печалба в размер на 3 170 лв. за 2019 г. Дружеството не разполага със собственост, която чрез отдаване под наем би му донесла допълнителни приходи.

Във връзка с това с Решение №682/22.02.2018г. Общински съвет – Казанлък учреди безвъзмездно право на ползване на два общински имота: Реално обособена търговска зала в гр. Казанлък (Киносалон), бул.“Княз Ал. Батенберг“ №44, гр. Казанлък и Сладкарница „Чудомир“, пл. „Севтополис“ №12, ет. 1, обект 14, гр. Казанлък за срок: до изтичане срока на договорите, които изтекоха през 2020 г. Към настоящият момент само Сладкарница „Чудомир“ е отдадена под наем от Община Казанлък.

С оглед на това, че Община Казанлък е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и е пряко заинтересована от доброто му финансово състояние и във връзка с постъпила Докладна записка с вх. №68-1420-2/28.01.2021 г. от Управителя инж. Симеон Стоилков, общината предлага да се учреди безвъзмездно право на ползване на два имота – общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда /Сладкарница „Чудомир“/, пл. „Севтополис“ №12, ет. 1, обект 14, гр. Казанлък и Самостоятелен обект в сграда /Магазин „Нектар“/, бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ №23, ет. 1, обект 35, гр. Казанлък.

Към настоящият момент и двата имота са отдадени под наем, след проведен публичен търг и имат сключени договори за наем за срок от пет години.

Законът за общинската собственост, чл.39, ал.4 дава възможност да се предоставят безвъзмездно за ползване имоти и вещи – общинска собственост.

Безвъзмездното право на ползване се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на „Казанлъшка Искра“ ЕООД, ЕИК 833121152, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул.“Искра“ №2, представлявана от инж. Симеон Стоилков - Управител, необходими за подпомагане дейността на   дружеството на следните имоти:

1.1 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5958.1.14 с обща площ 98,14 кв. м. (деветдесет и осем цяло и 0,14 кв. м.) по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Адрес на имота: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ №12, ет. 1, обект 14. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 35167.502.5958.1, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5958, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 35167.502.5958.1.2, 35167.502.5958.1.7, за срок до 09.12.2025 г.

За имота има съставен АЧОС №3510/21.02.2018г., вписан в Службата по вписванията: Дв. вх. рег. №1035/26.02.2018г., Акт 42, том 4, н. дело 696.

1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.239.2.35 с обща площ 93,50 кв. м. (деветдесет и три цяло и 0,50 кв. м.) по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Адрес на имота: гр. Казанлък, бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ №23, ет. 1, обект 35. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 35167.502.239.2, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.239, Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 35167.502.239.2.36, 35167.502.239.34, Под обекта: няма, Над обекта: 35167.502.239.2.10, 35167.502.239.2.9, за срок до 10.12.2025 г.

За имота има съставен АЧОС №554/28.02.2008 г., вписан в Службата по вписванията: вх. №2126/03.04.2008 г., н.а. 126, т. II, н.д. 1153, п. 15920.

2. Възлага на Кмета на Община Казанлък да подпише Договор за учредяване безвъзмездно право на ползване съобразно т. 1, който влиза в сила от датата на подписването му.

3. Възлага на Управителят на „Казанлъщка Искра“ ЕООД да сключи Анекси към договорите за наем с наемателите на имотите по т.1 при същите условия на сключените договори с Кмета на Община Казанлък, както следва:

3.1. „Вики 29“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: общ. Казанлък, с. Долно Изворово, кв. Средно Изворово“ №1, представлявано от Виктория  Каишева;

3.2. „Торти Ивет“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Софроний Врачански“ №5, представлявано от Ивета Атова.

4. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по предоставянето на имотите по т.1. Всички разходи, свързани с ползването на имотите, за срока на договора, са за сметка на „Казанлъшка Искра“ ЕООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и инж. Симеон Стоилков – Управител на „Казанлъшка Искра“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 26 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.