РЕШЕНИЕ
№ 358
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20

Относно: ОС_918/16.02.2021 г. - Доклад от Джамал Папарланов - общински съветник от група "ДПС" с проект за решение относно освобождаване от наеми и такси на Наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода на извънредната епидемична обстановка от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Съгласно Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, с която изменя Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г., в т.11 се цитира: „До 28.02.2021 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като се допускат доставки или взимане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.“

С оглед преодоляване на последиците от въведените противоепидемични мерки в страната, предлагам на Общински съвет Казанлък да вземе решение за освобождаване от наеми и такси на наематели на Община Казанлък, извършващи търговска дейност за периода на извънредната обстановка от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г., съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т 8 и т.23 от ЗМСМА, чл.60 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

1. Освобождава от наеми и такси всички търговци и наематели на Община Казанлък, попадащи в обхвата на Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министерството на Здравеопазването, за периода на извънредната епидемична обстановка от 01.02.2021 г. – 28.02.2021 г.

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.