РЕШЕНИЕ
№ 360
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_902/12.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне размера на сумите за подпомагане дейността на футболните клубове на територията на община Казанлък и волейболен клуб "Казанлък" за 2021 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Футболът и волейболът са двата най-популярни спорта в Община Казанлък. Към тях се проявява най-голям интерес от страна на всички възрастови групи. Школите на ФК ,,Розова долина“ и Волейболен клуб ,,Казанлък“ са с най-голям принос за град  Казанлък и Община Казанлък. Предложението ми е за двата вида спорт да бъдат разпределени 50% от общата субсидия на спортните клубове , която в бюджета за 2021г. е 210 000лв.

В община Казанлък активно развиват своята спортна дейност освен ФК „Розова Долина“ и още три футболни клуба, това са: ФК „Елтемир”- гр. Крън, ФК „ Минерал” - с. Овощник, ФК „Бузлуджа” – с. Енина. Всички те ще участват в първенство „Областна група – мъже“ и през пролетния полусезон, на което постигат успехи, развиват и популяризират спорта сред населението и привличат много привърженици от всички възрасти. Съгласно чл.4, чл.29 и чл. 34 от Наредба №34 на ОбС всички футболни клубове от община Казанлък  са представили необходимите документи, както и отчет за изразходваните средства за предходната година. Предвид факта, че към ФК ,,Розова долина“ функционира детско-юношеска школа с трениращи активно над сто и петдесет деца и юноши и поради желанието за по-голяма прозрачност при разходването на финансовите средства, предлагам размерът на субсидията в полза на ФК „Розова долина” да бъде разпределен по следния начин: общо за ФК „Розова долина” – 62 500лв., от които 30% за Детско-юношеската школа, а останалите 70% за спортния клуб. За останалите три футболни клуба ФК „Елтемир” - гр. Крън ,ФК „Минерал ” - с. Овощник и ФК „Бузлуджа” с. Енина – съответно по  3 000лв.

Волейболен клуб „Казанлък” е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2005 год., в полза на обществото и по специално на децата от гр. Казанлък. Идеята за създаването му е да привлекат повече деца към спорта, да се ангажира максимално тяхното свободно време, да се изградят у тях спортни навици и постоянство, да се отклонят от пороците на днешния ден – цигари, наркотици и застоял живот.

В него се обучават и тренират редовно над 100 състезатели, разпределени в 8 възрастови групи. За тях се грижат трима треньори, специалисти в областта на волейбола, назначени на трудови договори и един на хонорар. Създадени са отлични условия за спорт и състезания. Отборите ежегодно прославят Казанлък с призови места на национални и международни състезания. Школата е създала десетки национални състезатели, които са участвали в редица Балкански, Европейски и Световни първенства. Клубът е член на Българска Федерация Волейбол и е вписан в Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове. Предлагам размера на субсидията да бъде в размер на 33 500лв. Разходването на финансовите средства да бъде в съотношение 70% за клуба и 30% за детско-юношеската школа.

В тази връзка, предвид значимостта на колективните спортове футбол и волейбол, на база финансови разчети за дейността на клубовете през 2020 година и представен план за проявите, в които клубовете планират да участват  през бюджетната 2021 г. и с цел адекватното подпомагане на дейността им.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.11 от Наредба №34 за условията и реда за финансовото подпомагане дейността на спортните клубове,

Р Е Ш И:

 

1. Средствата за подпомагане на спортните клубове да се определят отделно от другите спортни клубове, както следва:

- ФК „Розова долина” – 62 500 лв.

- ФК „Елтемир” - гр. Крън – 3000 лв.

- ФК „Минерал ” - с. Овощниик – 3000 лв.

- ФК „Бузлуджа” – с. Енина – 3000лв.

- Волейболен клуб ,,Казанлък“- 33 500 лв.

 

2. 30 % от средствата, определени за подпомагане дейността на спортните клубове да се разходват за Детско-юношеските школи, които са организирали такива.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.