РЕШЕНИЕ
№ 361
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_915/15.02.2021 г. - Доклад от д-р Красимир Пейчев - управител на "ДКЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предприемане на действия за промяна името и собствеността на дружеството.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Лечебното заведение има нужда от обновяване на медицинската техника за диагностика и терапия, както и от ремонтни дейности, което ще доведе до по добри условия за дейността на медицинските специалисти, както и за удобство на пациентите и по добри резултати при лечението им. Конкурентоспособността ще се повиши и ще има положителен икономически ефект върху показателите на заведението, като цяло. Същото обслужва пациенти не само от община Казанлък, а и от съседните общини Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. С ръководствата на споменатите общини са водени предварителни разговори за включване в дяловото участие на търговското дружество с цел увеличаване на капитала.

Във връзка с гореизложеното предложението ми е да се предприемат действия за включване на изброените общини в собствеността на дружеството, промяната му от ЕООД в ООД, както и на името му от „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ в ДКЦ „Районна поликлиника“. 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на д-р Красимир Пейчев – Управител на „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ ЕООД да проведе преговори с ръководствата на общините Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево за приемането им като съдружници, чрез записване на нови дялове.

2. Предоставя на Управителя на „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ ЕООД в срок до 3 месеца, да внесе доклад за резултата от преговорите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Управителя на „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.