РЕШЕНИЕ
№ 362
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_913/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за отдаване под наем на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2.1, в гр. Казанлък, ул. "Искра", № 5, ет. 3, ап. 1.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за периода: от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. има отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното изпълнение.

Същата може да се актуализира през годината в зависимост от направените предложения от кметове и кметски наместници на населени места, молби на граждани и от конкретните условия на пазара.

За общински имот представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2.1, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Адрес: гр. Казанлък, ул. Искра № 5, ет. 3, ап. 1; Предназначение: Жилище, апартамент; Брой нива 1; Ниво 1; Площ по документ: 45.35 кв. м.; при съседи: На същия етаж: 35167.502.5904.2.2, 35167.502.5904.2.5, Под обект: 35167.502.5904.2.6, Над обект: 35167.502.5904.2.11, 35167.502.5904.2.15, Самостоятелния обект в сграда се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2; Предназначение на сградата: Жилищна сграда – многофамилна, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904, за който е изготвена пазарна оценка на право на ползване: месечна наемна цена – 250 (двеста и петдесет) лв./месец.

За обект има съставен АЧОС № 3750/13.09.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 5966/19.09.2019 г., акт 115, том 21, н. дело № 4382.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС),

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за отдаване под наем с нова Позиция №56 в Приложение №9 – Описание на имотите с траен статут, които Община Казанлък възнамерява да предложи за отдаване под наем, прието с Решение №291/26.11.2020 г., както следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2.1, обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък по Кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Адрес: гр. Казанлък, ул. Искра № 5, ет. 3, ап. 1; Предназначение: Жилище, апартамент; Брой нива 1; Ниво 1; Площ по документ: 45.35 кв. м.; при съседи: На същия етаж: 35167.502.5904.2.2, 35167.502.5904.2.5, Под обект: 35167.502.5904.2.6, Над обект: 35167.502.5904.2.11, 35167.502.5904.2.15. Самостоятелния обект в сграда се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2, предназначение на сградата: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904.

 

№ по ред

Населено място

Площ

в кв. м.

Описание на имота

Прогнозна

месечна

наемна

цена в лв.

Прогнозна

годишна

наемна

цена в лв.

56

гр. Казанлък

45,35

апартамент, ул. "Искра" №5

250

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 02/03/2021 г.