РЕШЕНИЕ
№ 363
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20

 

Относно: ОС_917/16.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложения за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общият устройствен план /ОУП/ на община Казанлък е приет от общински съвет с Решение №579 от 26.10.2017г. и обнародван в ДВ в бр. 94 от 24.11.2017г. Той се прилага вече 3 години и в резултат на неговите предвиждания се реализираха редица инвестиционни намерения, касаещи както частни интереси, така и значими мероприятия с обществен  интерес.

През м. юни 2020г., общински съвет- Казанлък със свое Решение №189/25.06.2020г., даде съгласие за частично изменението на ОУП на община Казанлък, което засяга имотите на заинтересувани инвеститори, от които 11 имота в урбанизираните територии на гр. Казанлък и с. Енина и 9 извън урбанизираните територии.

В периода  между това решение на общински съвет и настоящият момент, се получиха още 3 броя  искания от частни лица, чиито инвестиционни намерения не съответстват на ОУП на община Казанлък. Исканията са придружени от задания, в които е обоснована необходимостта от изменение на ОУП. Желанието на заинтересуваните собственици е да се допусне промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди или да се промени устройствения режим на  поземления имот.

Предоставям на Вашето внимание получените предложения за изменение на общия устройствен план /ОУП/ на общината за разглеждане и произнасяне:      

1. С вх.№194-Х-41-1/15.06.2020г. от Христомир Генчев, собственик на  ПИ с идентификатор 38563.85.37 по КККР на с. Копринка;

2. С вх.№168-6873-1#2/08.09.2020г. от Стефан Кемалов, представляващ „Мега парадайс“ ЕООД, собственик на  ПИ с идентификатори 27499.221.23, 27499.221.24 и 27499.221.25 по КККР на с. Енина;

3. С вх.№ 168-01-17#2/12.01.2021г. от „Aрсенал“ АД с ЕИК 833067612, представлявано от Николай Ибушев, собственик на ПИ с идентификатор  24075.150.14 по КККР на с. Дунавци.

Относно Заявление с вх. №194-Х-41-1 /15.06.2020г. от Христомир Генчев: Поземлен имот с идентификатор 38563.85.37 по КККР на с. Копринка, м-ст „Кара гьол“ е с площ 19494 кв. м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска.  Намира се близо до строителните граници на с. Копринка. От изток и югозапад граничи с полски пътища, чрез които се осъществява връзката с републикански път I-6 София- Бургас. Имотът попада в „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ съгласно ОУП на община Казанлък.

 

Съгласно Заданието за проектиране, инвеститорът желае да се промени устройствения режим на  поземления имот в „за смесена многофункционална устройствена зона, разновидност 1- /Смф1/. Намерението му е да построи сгради със смесено предназначение -за ОДО, търговия, мотел, паркинг и др.

Пределно допустимите устройствени показатели в зона Смф1 са: макс. Пл. застр.=70%, макс. Кинт=2,5, мин. Пл.озел.=30%, максимална височина до 10м.

Частта от заданието, свързана с изработването на подробен устройствен план- ПЗ на имота, може да се допусне съгласно чл.133, ал.7 от ЗУТ след разглеждане на проекта за изменение на ОУП от ОЕСУТ в случай, че проекта на ПУП отговаря на предвижданията на проекта за изменение на ОУП.

 

Относно Заявление с вх.№168-6873-1#2/08.09.2020г. от Стефан Кемалов, представляващ „Мега парадайс“ ЕООД:  Поземлените имоти се намират от източната страна на общински път IV клас от гр. Казанлък за с. Енина, в м. „Каменното мостче“. Полски път дели имотите от велоалеята. ПИ с идентификатор 27499.221.23 по КККР на с. Енина е с площ 1745 кв. м., с НТП: ниско застрояване, с трайно предназначение на територията: урбанизирана.  Предназначението на земята е сменено въз основа на ПУП и отреждането му е за „жилищно малкоетажно застрояване „/Жм/.

ПИ с идентификатор 27499.221.24 по КККР на с. Енина е с площ 1980 кв. м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска. ПИ с идентификатор 27499.221.25 по КККР на с. Енина е с площ 1165 кв. м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска.

Имотите попадат в  „смесена многофункционална устройствена зона, разновидност 1- /Смф1/ съгласно ОУП на община Казанлък. Съгласно Заданието за проектиране, инвеститорът желае да се промени устройствения режим на  поземлените имоти в „жилищна зона с малкоетажно застрояване /Жм/.  Намерението му е да построи комплекс от жилищни сгради. Пределно допустимите устройствени показатели в зона Жм са: макс. Пл. застр.=60%, макс. Кинт=1,2, мин. Пл. озел.=40%, максимална височина до 10м.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, инвестиционното предложение за всеки от трита имота е внесено в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда  и Закона за биологичното разнообразие като е преценено, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони.

 

Относно заявление с вх.№168-01-17#2/12.01.2021г. от „Aрсенал“ АД:  Поземлен имот с идентификатор  24075.150.14 по КККР на с. Дунавци е с площ 56130 кв. м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска.  Намира се югоизточно от с. Дунавци. От юг граничи с републикански път I-6 София - Бургас.

Имотът попада в  „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението“ съгласно ОУП на община Казанлък.  Съгласно Заданието за проектиране, инвеститорът желае да се промени устройствения режим на  поземления имот в „за смесена многофункционална устройствена зона, разновидност1-/Смф1/, което ще представлява разширение на  съществуващата в съседство зона. Намерението му е след промяна на предназначението на земята в имот за „производствени и складови дейности“,  да построи Дърводелски цех и склад за дървен материал.

Пределно допустимите устройствени показатели в зона Смф1 са: макс. Пл. застр.=70%, макс. Кинт=2,5, мин. Пл. озел.=30%, максимална височина до 10м.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, инвестиционното предложение е внесено в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда  и Закона за биологичното разнообразие като е преценено, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони.

 

ОУП е основно средство за постигане на баланс между частните и обществените интереси в областта на устройственото планиране и развитие на териториите. Съгласно чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, ОУП може да се изменя, когато са настъпили съществени промени в обществено- икономическите и устройствените условия, при които е бил създаден.

В периода на действие на ОУП от декември 2017г. до настоящия момент са настъпили промени както в обществено-икономическите условия, при които е бил съставен планът, така и такива в устройствените условия, действали при съставяне на плана, които имат влияние на неговата рамка и възможност за прилагане на предвижданията му. Променили са се собственици на имоти, променили са се инвестиционните намерения на възложители и законодателната основа, предоставяща възможност за реализиране на тези намерения. При наличието на малко на брой искания за изменение на устройствен план, то следва да се преценя поотделно основателността на всяко от тях. Правният интерес на всяко отделно лице се разпростира до искане за допускане на изменение на ОУП, регулиращ режимите в собствения му имот, в  случай на реална възможност за реализиране на инвестиционни намерения в рамките на допустимото от закона.

Съгласно чл.124, ал.1 от ЗУТ, общински съвет разрешава изработването на проект за общ устройствен план. Това е и органът, който в хипотезата на чл.134, ал.3 от ЗУТ може да разреши неговото изменение, заедно със следващите го изменения на ПУП след като ги обсъди.

В хода на дебата постъпи предложение от общински съветник Заявленията за изменение на ОУП да се гласуват всяко поотделно, като едно от подадените три не събра мнозинство.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124, ал.1,чл.124б, чл.127, ал.9, във вр. с чл.125 и чл.134, ал.1 и ал.3 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

I. Разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Казанлък, както следва:

1. По Заявление с вх. №194-Х-41-1/15.06.2020г. от Христомир Генчев, собственик на  ПИ с идентификатор 38563.85.37 по КККР на с. Копринка;

2. По Заявление с вх. №168-01-17#2/12.01.2021г. от „Aрсенал“ АД с ЕИК 833067612, представлявано от Николай Ибушев, собственик на ПИ с идентификатор  24075.150.14 по КККР на с. Дунавци.   

II. Одобрява Заданията, съставени от възложителите, за частично изменение на ОУП на община Казанлък за горепосочените имоти в т.I.

1. Не одобрява заданиeтo за изработване на проект за изменение на ОУП на община Казанлък, съставенo от заинтересованото лице за частично изменение на ОУП на община Казанлък, както следва:

- Заявление с вх. №168-6873-1#2/08.09.2020г. от Стефан Кемалов, представляващ „Мега парадайс“ ЕООД, собственик на  ПИ с идентификатори 27499.221.23, 27499.221.24 и 27499.221.25 по КККР на с. Енина.

III. Проекта за изменение на ОУП на община Казанлък да се разработи в две фази: предварителен и окончателен проект. След изготвяне на предварителния проект, да се  уведомят всички заинтересовани лица, които ще бъдат засегнати от промените. При липса на обосновани възражения, да се пристъпи към изработване на Окончателния проект. Окончателният проект да се съобрази с постъпилите основателни предложения или възражения.

 

IV. Всички разходи по изработка на проекта, съгласуване и одобряване на изменението на ОУП на община Казанлък относно гореописаните имоти, да се поемат солидарно от заинтересованите лица, инициирали промяната им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Христомир Генчев, с адрес гр. Казанлък; „Мега парадайс“ЕООД с упр. Стефан Кемалов, адрес гр. Казанлък и „Aрсенал“ АД, представл. от Николай  Ибушев, адрес гр.Казанлък.

 

Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които „За” 22 .

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. Иванова)                                          (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.