РЕШЕНИЕ
№ 365
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20

Относно: ОС_907/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145, с площ 2 800 кв.м по КККР на гр. Несебър, местност "Кокала"  и определяне на начална тръжна цена в размер на 801 500 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение № 291/26.11.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, под № 14 е включен:

Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145 с Площ: 2800 кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-46/18.08.2006 г. на ИД на АК. Последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.03.2019 г., Адрес на поземления имот: гр. Несебър, м. Кокала, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг курортно-рекреационен обект.

За имота е съставен АОС № 3646/15.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията гр. Несебър с вх. № 695/19.02.2019 г., Акт 100, том 2.

С  Решение №282/29.10.2020 г. на ОбС - Казанлък и Заповед №1924/23.11.2020 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 853 800 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

През 2021 г. са изготвени данъчна оценка и актуализация на пазарна оценка, които са в размер, съответно: 104 484,80 лв. и 801 500,00 лв.

Считаме за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договора за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 51500.204.145 с Площ: 2800 кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-46/18.08.2006 г. на ИД на АК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.03.2019 г., Адрес на поземления имот: гр. Несебър, м. Кокала, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг курортно-рекреационен обект, Номер по предходен план: няма, Съседи: 51500.204.144, 51500.204.146, 51500.204.168, 51500.204.13.

Начална тръжна цена: 801 500 (осемстотин и една хиляди и петстотин) лв. без ДДС.

 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.