РЕШЕНИЕ
№ 366
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_868/27.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 790,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 76 кв. м, в УПИ VI-841 в кв. 4 по плана на с. Копринка, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-А-3801-1 от 04.01.2021 г. от Алексей Стойчев и Мария Джоглева за доброволно прилагане на действащия ПУП за УПИ VI-841 в кв. 4 на с. Копринка, одобрен със Заповед №526/21.04.2020 г. на кмета на Община Казанлък. Заявителите са собственици на дворно място с площ от 1000 кв. м, представляващо УПИ VI-81 в кв. 4 на с. Копринка по ПУП, одобрен със Заповед №592/1979 г., съгласно н. а. №174, том II, рег. №1393, дело №22/2017 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №5732, вх. рег. №5737/24.08.2017 г., акт №14, т. 20, дело №4089.

Община Казанлък притежава Незастроена земя с площ 76 кв. м, при граници: север – ПИ №841, юг – улица и запад - УПИ VII-76, представляваща реална част, придаваема към ПИ №841 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - УПИ VI-841 в кв. 4 по действащ ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №526/21.04.2020 г. на кмета на Община Казанлък, целия с площ от 624 кв. м, при граници: север – УПИ Х-78 и УПИ II-80; изток – УПИ XII-842; юг – улица и запад – УПИ VII-76 и УПИ IХ-77, съгласно АЧОС №3924/18.01.2021 г.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани на придаваеми по регулация общински земи.  Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1 б. „б“ по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 326,80 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404055946/15.01.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка  с вх. №94-А-3801-1'2/22.01.2021 г. от  оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС,  е 790,00 лв. без ДДС.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия

(фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3924 от 18.01.2021 г.

Алексей Стойчев и Мария Джоглева

790,00

ЖС

Реална част с площ 76 кв. м от УПИ VI-841 в кв. 4 на с. Копринка

 

2. Определя пазарна цена в размер на 790,00 (седемстотин и деветдесет) лева без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена  земя с площ 76 (седемдесет и шест) кв. м, при граници: север – Поземлен имот №841, юг – улица и запад - УПИ VII-76, представляваща реална част, придаваема към Поземлен имот №841 (осемстотин четиридесет и едно) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот VI-841 (шести за осемстотин четиридесет и едно) в кв. 4 (четвърти) по действащ Подробен устройствен план на с. Копринка, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №526/21.04.2020 г. на кмета на Община Казанлък целия с площ от 624 (шестстотин двадесет и четири) кв. м, при граници: север – УПИ Х-78 и УПИ II-80; изток – УПИ XII-842; юг – улица и запад – УПИ VII-76 и УПИ IХ-77, при прилагане на действащия Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №526/21.04.2020 г. на кмета на Община Казанлък.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Алексей Стойчев и Мария Джоглева, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Алексей Стойчев и Мария Джоглева, адрес за кореспонденция - с. Копринка.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.