РЕШЕНИЕ
№ 367
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_869/27.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 023,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост -  земя с площ 844 кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1046 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък. С писмо вх. № ОС-886/09.02.2021 г., вносителят прилага ново Заявление от Мирослав Попов, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №92-2156-1 от 27.10.2020 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж. Заявлението е подадено от Мирослав Попов, собственик на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт №162, т. I, рег. №1843, н. дело №147/2004 г., построена в Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1046 с площ 844 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3909/27.11.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №6632, вх. №6632/09.12.2020 г., акт №34, том 24, н. д. №4947.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 45 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 3 992,10 лв., съгласно Удостоверение №7404055883 от 20.01.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената Пазарна оценка  с вх. №68-3931-3 от 15.01.2021. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  7 023,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3909 от 27.11.2020 г.

Мирослав Попов

7 023,00

Отстъпено право на строеж

ПИ с идентификатор 83106.501.1046 по КККР

на с. Шейново

 

2. Определя пазарна цена в размер на 7 023,00 (седем хиляди двадесет и три) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 844 (осемстотин четиридесет и четири) кв. м, представляваща Поземлен имот с идентификатор 83106.501.1046 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка едно нула четири шест) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК; адрес: с. Шейново, п. к. 6144, ул. „Тинтява“ №7;  граници: Поземлени имоти с идентификатор – 83106.501.748; 83106.501.1175; 83106.501.747; 83106.501.746; 83106.501.745; 83106.501.753;  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №478/1968 г., за имота е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) Х-746,747 (десети за седемстотин четиридесет и шест запетая седемстотин четиридесет и седем) в кв. 27 (двадесет и седми) на с. Шейново, с площ 844 (осемстотин четиридесет и четири) кв. м,  при граници: север - УПИ IV-753; изток – УПИ VII-745, УПИ VIII-746 и УПИ IX-747; юг – улица и запад -  УПИ ХI-748.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Мирослав Попов, адрес: с. Шейново, общ. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.