РЕШЕНИЕ
№ 368
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_888/09.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в УПИ I-88, с площ 886 в кв. 19 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за сумата от 810,00 лв., без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация постъпи Заявление от Кристиан Христов с вх. №94-К-3889-3/24.09.2020 г. за закупуване на общинската част от УПИ I-88, кв. 19 с площ 886 кв. м по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет.  Заявителят е собственик на дворно място с площ 785 кв. м, съгласно н.а. №184, т. II, рег. №1937, дело №364/10.07.2018 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3945, вх. №3951/10.07.2018 г., акт №23, т. 14, дело №2829 и н.а. №124, т. I, рег. №702, дело №120/10.03.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1264, вх. №1264/10.03.2020 г., акт №32, т. 5, дело №882.

Община Казанлък е собственик на част 101/886 идеални части от УПИ I-88 с обща площ 886 кв. м в кв. 19 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г., без построената в имота сграда по Акт за частна общинска собственост №3896/ 03.11.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №110, вх. рег. №110/07.01.2021 г., акт 82, т. 1, н. дело 82.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарната цена.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 266,60 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404056188/26.01.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност 810,00 лева, без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3896 от 03.11.2020 г.

Кристиан Христов

810,00

За ЖС

101/886 ид. части от УПИ I-88 с площ 886 кв. м, кв. 19 на с. Голямо Дряново

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-88 (първи за осемдесет и осми) с обща площ 886 (осемстотин осемдесет и шест) кв. м в кв. 19 (деветнадесети) по действащ Подробен устройствен план на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет, без построената в имота сграда, при граници: изток – улица; юг - УПИ Х-87; запад – УПИ II-80 и север – улица, чрез продажба на общинската част 101/886 (сто и една към осемстотин осемдесет и шест) идеални части от земята на съсобственика – Кристиан Христов за сумата от 810,00 (осемстотин и десет) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за прекратяване на съсобствеността, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Кристиан Христов, адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.