РЕШЕНИЕ
№ 369
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_891/10.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ V-573, кв. 65 по ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък, за сумата от 390,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е подадено Заявление с вх. №94-И-5582-2/2020 година от Иванка Николова за закупуване на общинската част от Урегулиран поземлен имот V-573 в кв. 65 по ПУП на село Копринка, одобрен със Заповед №592/1979 г.  В имота заявителката притежава земя с площ 858 кв. м и построените сгради, съгласно н. а. №156, т. 9, д. 1879/11.06.2020 г., н.а. №152, т. 17, д. 3579/25.09.2020 г., н. а. №48, т. IV, д. 1484/1977 г., н. а. №151, т. II, д. 734/1978 г. и удостоверение за наследници на Кольо Колев. За общинската част - 44/902 идеални части от земята, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3915 от 11.12.2020 година, вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. №488/26.01.2021 г., акт 108, т. 2, н. д. 325.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.   

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 208.10 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404056191/26.01.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност  390,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48,  ал. 2  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/ 26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, презиме фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3915

11.12.2020 г.

Иванка Николова

390,00

За жилищно строителство

44/902 ид. ч. от УПИ V-573 в кв. 65 по ПУП на село Копринка

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-573 (пети за пет седем три) с обща площ 902 (деветстотин и два) кв. м в кв. 65 (шестдесет и пети) по ПУП на село Копринка, ЕКАТТЕ 38563, община Казанлък, област Стара Загора, одобрен със Заповед  №592/1979 г., при граници: УПИ IV-574, УПИ VI-572, УПИ VIII-721 и улица, чрез продажба на общинската част - 44/902 (четиридесет и четири към деветстотин и две) идеални части от земята на съсобственика – Иванка Николова, за сумата от 390,00 (триста и деветдесет) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителката – Иванка Николова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иванка Николовазаявител.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.