РЕШЕНИЕ
№ 375
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_911/15.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на  разрешение за изработката на ПУП – план  за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.181.15,  с начин на трайно ползване (НТП ) "нива", с площ от 3.799 дка, местност "Под Енина" в землище на с. Енина, с цел промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване на същия за „многофункционално предназначение". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Д-7093-1/08.02.2021 г. от Джон Иванофф - с пълномощник Пенка Калинкова - Пълномощно №3170/7.12.2020 г., нотариус Павлов №443, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна начина на трайно ползване от „нива“ в за „многофункционално предназначение“ - обществено обслужване, търговия, жилища за постоянно обитаване до 155 от РЗП, спорт и атракции в местност „В село“ на територията на землище село Енина. Местоположението на имотът е на юг от строителните граници на Енина и граничи с селскостопански, горски ведомствен път и до него общински път Казанлък-Енина. Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф1 (смесено многофункционално предназначение разновидност 1 – със следните показатели за застрояване: до 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и до 10 м височина).  Представено е уведомление за инвестиционно намерение на РИОСВ Стара Загора - КОС -01-48(2)/28.01.2021 г. за изграждане на търговски и жил. сгради /къщи за гости/ в ПИ 27499.181.15.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 5 и ал. 7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработката на Подробен устройствен план – план  за застрояване  за поземлен  имот (ПИ) с идентификатор 27499.181.15,  с начин на трайно ползване (НТП ) „нива“ с площ от 3.799 дка, местност „Под Енина“ в землище село Енина, с цел промяна предназначението на територията и начина на трайно ползване (НТП) на същия за „многофункционално предназначение“, ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Джон Иванофф с пълномощник Пенка Калинкова.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.