РЕШЕНИЕ
№ 376
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_916/16.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на ПУП - план за застрояване, план - схеми за електроснабдяване, водоснабдяване, канализация и схема на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 35167.37.3 по КККР на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-60-2/17.12.2020 г. от Йордан Василев, управител на ЕТ “Пещостроене - Йордан Василев“, ЕИК 040361389,  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване, план - схеми за електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, схема на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 35167.37.3 по КККР на гр. Казанлък.

Поземлен имот с идентификатор 35167.37.3 е с площ 880 кв.м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска.  Намира се в съседство с ПИ 35167.37.640, с НТП: за паркинг, собственост на „Арсенал“ АД.

Инвестиционното намерение на Възложителя е да изгради търговски комплекс – търговска града за промишлени и битови стоки, паркинг и озеленени площи. Промяната на предназначението на поземления имот с цел застрояване може да се извърши въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план.

Имотът попада в предимно производствена зона /Пп/ съгласно ОУП на община Казанлък. Инвестиционното намерение е в съответствие с допустимите дейности в тази зона.  Предвидените в заданието показатели за застрояване: макс. Пл. застр.=70%, макс. Кинт=2,5, мин. Пл.озел.=20%, максимална височина до 10 м., са в съответствие с градоустройствените параметри на зоната.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, инвестиционното предложение е внесено в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие като е преценено, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация,  електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7 във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване, план- схеми за електроснабдяване, водоснабдяване, канализация и схема на транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 35167.37.3 по КККР на гр. Казанлък.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и ЕТ „Пещостроене - Йордан Василев“ с адрес: гр. Казанлък, ул. “П. Стайнов“ №9 – заявител.

 

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.