РЕШЕНИЕ
№ 377
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_855/21.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.150.886,  с начин на трайно ползване "друг вид земеделска земя", с площ от 1.0 дка, местност "Старите лозя" в землище Казанлък, с цел промяна на НТП на същия за "вилно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо с вх. № ОС-932/24.02.2021 г., вносителят прави корекция в проекта за решение, съгласно становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№192-Г-3686-1/07.12.2020 г. от Ганка Иванова  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна начина на трайно ползване от „друг вид земеделска земя“ в за „вилно застрояване“ в местност „Старите лозя“ на територията на землище Казанлък. Местоположението на имотът е на североизток от строителните граници на Казанлък.

ПИ с идентификатор 35167.150.886 граничи със следните поземлени имоти: землище Казанлък, ЕКАТТЕ 35167: 150.886; 150.137; 240.124 с НТП – „селскостопански горски ведомствен път“ и 150.887; 150.890; 150.891 с НТП „лозе“ – частна собственост и 150.889 с НТП „лозе“ – частна общинска собственост.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Ов (рекреационна зона за вилен отдих – със следните показатели за застрояване: до 40% плътност на застрояване, 0.8 коефициент на интензивност, 50% минимално озеленяване и до 7 м височина).  Транспортният достъп  до ПИ с идентификатор 35167.150.886 може да се осъществи чрез ПИ 35167.240.137-с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“ до общински път към квартал „Изток“.          

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 5 и ал. 7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план -  план  за застрояване  за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.150.886,  с начин на трайно ползване (НТП) „друг вид земеделска земя“ с площ от 1.0 дка, местност „Старите лозя“ в землище Казанлък при граници и съседи ПИ с идентификатори 35167.150.886, ЕКАТТЕ 35167: 150.886; 150.137; 240.124 с НТП – „селскостопански горски ведомствен път“ и 150.887; 150.890; 150.891 с НТП „лозе“ – частна собственост и 150.889 с НТП „лозе“ – частна общинска собственост, с цел промяна НТП на същия за „вилно строителство“, ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Ганка Иванова – гр. Казанлък.

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.