РЕШЕНИЕ
№ 378
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 20


Относно: ОС_893/10.02.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.617, с начин на трайно ползване "нива", с площ от 2,925 дка, местност "Абаята" в землище на гр. Казанлък, с цел промяна НТП на същият за "жилищно строителство"; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя. С писмо с вх. № ОС-931/24.02.2021 г., вносителя прави корекция в мотивите и проекта за решение и приложено Задание, съгласно становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-И-328-2#1/25.01.2021 г. – „ПРОПЪРТИС 21“ ЕООД, ЕИК 206258013Ангел Ангелов, в качеството си на управител, с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване, с цел промяна начина на трайно ползване от „нива“ в за „вилно застрояване“, в местност „Абаята“ на територията на землище Казанлък. Местоположението на имотът е на север от строителните граници на Казанлък. ПИ с идентификатор 35167.1.617 граничи със следните ПИ: 35167.502.9042 с НТП „второстепенна улица“, 35167.502.9001 с НТП „второстепенна улица“ и 35167.1.46, 35167.1.618. с НТП – „нива“.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Жм (жилищно строителство – със следните показатели за застрояване: до 60% плътност на застрояване, 1.2 коефициент на интензивност, 40% минимално озеленяване и до 10 м височина). Транспортният достъп  до ПИ с идентификатор 35167.1.617 може да се осъществи чрез ПИ 35167.502.9042-с НТП „второстепенна улица“ и от 35167.502.9001 с НТП „второстепенна улица“. В представеното проекто-предложение за застроителен план се предвижда изместване на съществуващ водопровод Ф250 за сметка на възложителя.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 5 и ал. 7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработката на Подробен устройствен план – план  за застрояване  за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.1.617,  с начин на трайно ползване (НТП ) „нива“ с площ от  2.925 дка, местност „Абаята“ в землище Казанлък  при граници и съседи ПИ с идентификатори: 35167.502.9042 с НТП „второстепенна улица“, 35167.502.9001 с НТП „второстепенна улица“ и 35167.1.46, 35167.1.618. с НТП – „нива“, с цел промяна НТП на същия за „жилищно строителство“ ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ПРОПЪРТИС 21“ ЕООД гр. Казанлък.

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 02/03/2021 г.