ПОКАНА № 21

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 25.03.2021 от 09:30 часа, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_947/11.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_953/15.03.2021 - Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. С писмо с вх. № ОС-966/16.03.21 г. вносителят прави допълнение в проекта за решение.
Изготвил: Николай Златанов Председател на Общински съвет – Казанлък
Докладчик: Николай Златанов Председател на Общински съвет – Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_954/15.03.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г., с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на община Казанлък в частта на Приложения №№ 1, 3, 9 и 11.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_949/12.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода2014-2020 година.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_938/02.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_943/08.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес в рамките на проект BG05M9OP001-6.002-0025 ”Патронажна грижа+ в община Казанлък”, финансиран по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_963/15.03.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г. с проект за решение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_957/15.03.2021 - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир” с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2020 г. и Проект за бюджет на Фондация ”Чудомир” за 2021 г.
Изготвил: Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир”
Докладчик: Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация ”Чудомир”
изтегли документите за тази точка

9. ОС_964/15.03.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 449 на гр. Казанлък относно УПИ I - За озеленяване” по действащият план за регулация; 2. Промяна отреждането на поземлените имоти от ”за озеленяване” в ”за жилищно строителство”.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_803/17.12.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с приблизителна площ 397 кв.м. от ПИ с идентификатор 24075.88.187 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на ”Трасе на пътна връзка”, землището на с. Дунавци, общ. Казанлък, изработка на ПУП и одобряване заданието на възложителя. (В Заседание № 18, ОбС не взе решение!)
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_944/08.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531, с площ 469 кв.м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_945/08.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово, с. Бузовград, с. Ръжена, с. Горно Черковище и с. Ясеново.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_955/15.03.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г., с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Наредба № 15 на ОбС на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_952/12.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинският поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, находящи се в с. Ясеново и с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_965/15.03.2021 - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г. с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XIV-3016, кв. 608 по плана на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9511 по КККР на гр. Казанлък и приемане на дарение в полза на община Казанлък.
Изготвил: Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г.
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_948/11.03.2021 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината на основание чл.33, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.15 от ПОДОС - Казанлък от Пламен Караджов - председател на група съветници на ”БСП България” с поставени въпроси относно: 1. Каква е причината да не се организира общо събрание за избор на кметски наместник в с. Средногорово; 2. Ще се вземе ли под внимание желанието на жителите на с. Средногорово изразено в подписката; 3. Ще се предприемат ли действия по сигналите на жителите от селото спрямо кметският наместник.
Изготвил: Пламен Караджов - председател на група съветници на ”БСП България”
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 346 От дата: 19.03.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК