РЕШЕНИЕ
№ 383
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол № 21


Относно: ОС_949/12.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък за периода2014-2020 година.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общинският план за развитие на Община Казанлък за периода 2014-2020 година (ОПР) е приет с Решение №923/23.04.2014 г. на Общински съвет, Протокол №47. Стратегическият документ определя общата стратегическа рамка за развитието на общината по приоритети и мерки.

В изпълнение на § 37 и § 39 от Закона за регионално развитие, изменен през март 2020 година, изпълнението, наблюдението и оценката на Общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 година  се довършват по реда, по който са започнали като компетентните органи по изпълнението, наблюдението и оценката на плановете запазват своите функции, правомощия и отговорности до края на действието на съответните документи.

Съгласно чл.23 и чл.24 от Закон за регионално развитие (в редакцията му, действаща до 13.03.2020 г.), Кметът на общината организира и контролира изпълнението на действащия към момента стратегически документ Общински план за развитие. За отчитане изпълнението на Плана се изготвят годишни доклади като Общински съвет обсъжда и приема докладите по предложение на Кмета.

За отчитане напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината в ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за ефективното и ефикасното изпълнение на плана. Системата съдържа матрица от индикатори за наблюдение, на базата, на която се изготвя Годишен доклад за наблюдение.

След приключване на отчетната 2020 година е събрана информация, относно постигането на индикаторите. Източници на информация са регистри и база данни от  общинска администрация, държавни структури, официални статистически източници. На база на получената информация и съгласно Закона за регионално развитие е изготвен Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие във връзка §37 и §39  от Закона за регионално развитие,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява Годишен доклад за 2020 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/03/2021 г.