РЕШЕНИЕ
№ 384
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол № 21


Относно: ОС_938/02.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В изпълнение на своите правомощия по чл.196, ал.1 и ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно образование Областният управител на област Стара Загора организира изработването на нова областна стратегия за периода 2021 - 2022 г. за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие във всяка община на територията на областта. Съгласно чл.196, ал.3 от ЗПУО анализът се разработва от съответните общини и се приема от Общински съвет по предложение на кмета на общината.

Приложеният към доклада Анализ е изработен на база данни, предоставени от всички отговорни институции в общината по предварително зададения от Областния управител макет. Анализът включва:

- Въведение;

- Общи данни;

- Информация и анализ на данните за децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование;

- Информация и анализ на данните за ресурсната обезпеченост на системата на предучилищното и училищното образование;

- Информация и анализ на данните за материалната среда и условията за личностно развитие;

- Информация и анализ на данните за взаимодействия с партньорски мрежи.

Освен включените цифрови данни Община Казанлък е извела допълнително проблемите на училищно и общинско ниво, като в същото време са дадени предложения за тяхното решаване. Направено е обобщение на общинската политика по подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, специфичните условия  и трудности. Отчетено е и сътрудничеството между институциите в системата на предучилищното и училищното образование, държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

Анализът ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване качеството на образование както и на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.196, ал.3 във вр. ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование,

Р Е Ш И:

 

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/03/2021 г.