РЕШЕНИЕ
№ 386
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол № 21


Относно: ОС_963/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед № 362/12.03.2021 г. с проект за решение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалните услуги.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.27 от Закона за социалните услуги (ЗСУ), в сила от 01.07.2020 г. във всяка община следва да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги, в който се включват представители на различни институции: териториални структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, частни доставчици на социални услуги на територията на общината, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници на територията на областта.

Съставът на съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на общински съвет по предложение на кмета на общината.

Съвет по въпросите на социалните услуги изпълнява следните функции:

1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

3. Изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.27, ал.1 и ал.3  от Закона за социалните услуги,

 

Р Е Ш И:

 

Създава Съвет по въпросите на социалните услуги и определя неговия състав, както следва:

Председател: Ахмед Мехмед – зам.– кмет „Хуманитарни политики“ община Казанлък

Членове:

1. Зорница Антонова – началник отдел „Социални дейности“ към Общинска администрация Казанлък;

2. Евелина Костова – гл. експерт „Социални дейности“ към Общинска администрация Казанлък;

3. Габриела Попова – старши експерт „Образование“ към Общинска администрация Казанлък;

4. Васка Лячева – главен експерт в отдел „Посреднически услуги“ на  Дирекция „Бюро по труда“ Казанлък;

5. Даниела Русева – Директор Дирекция „Социално подпомагане“, Казанлък;

6. Цветан Тошев – полицейски инспектор в група „Териториална полиция-север“ при сектор „Охранителна полиция“ на РУ-Казанлък;

7. Невена Димитрова – главен специалист Дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ Стара Загора;

8. Мария Гинева – Изп. Директор на Сдружение „Бъдеще за децата“, гр. Казанлък;

9. Пенка Ганарева – Директор Дом за стари хора, гр. Казанлък;

10. Бина Садова - Управител ЗЖ „Оптима“;

11. Веска Мараджиева - Директор „ДЦДУ“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/03/2021 г.