РЕШЕНИЕ
№ 387
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол № 21


Относно: ОС_957/15.03.2021 г. - Доклад от Борис Кърчев - председател на Управителния съвет на Фондация "Чудомир" с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет, Отчет за дейността на фондацията за 2020 г. и Проект за бюджет на Фондация "Чудомир" за 2021 г. С писмо вх. № ОС-973/23.03.2021 г., вносителят уточнява, че ще внесе допълнително подробен отчет за направените разходи за 2021 г.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „Фондация „Чудомир“ е учредена с решение на Общинския съвет през 1992г. Действията на фондацията през всички години е ориентирана към изучаване и разпространение ценностите на художественото наследство на Чудомир. Основната задача е събирането и популяризирането на творчеството на Димитър Чорбаджийски – Чудомир - водеща фигура на българския литературен и художествен живот.

„Чудомировите празници“ са ежегодни и се провеждат от 25 март до 1 април, заемат особено място в културния живот на града. Посветени са на театъра, музиката, литературата, изобразителното изкуство и сатирата.

Традиция в Чудомировите празници са редица уникални културни прояви – Национален конкурс за весела детска рисунка „Малките нашенци” и конкурс за детски хумористични литературни творби „Присмехулници”, Национален театрален фестивал „Комедийният хит на сезона“, конкурс за хумористично изпълнение „Чудонемирчета“, представяне на книги от български автори и други събития по време на празника.

На основание чл. 14 от Устава на фондация „Чудомир“ и като председател на фондацията, предлагам на вниманието на общинските съветници Годишния финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2020 г., Oтчета за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2020 г. и проект на Бюджет на Фондация „Чудомир“ за 2021 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 14 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 14, т. 15, т. 16 и т. 22, чл. 23, ал. 12 и ал. 13, чл. 33 от Устава на фондация „Чудомир“,

 

Р Е Ш И:

 

I. Приема Годишния финансов отчет на Фондация „Чудомир“ за 2020 г.

II. Приема Отчет за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2020 г.

III. Приема Бюджет на Фондация Чудомир за 2021 г. в размер на 37 000 лева, разпределен както следва:

1. Приходи на Фондация „Чудомир“ за 2021 г.  – 37 000 лева.

1.1. Собствени приходи в размер на 7 000  лева;

1.2. Субсидия от община Казанлък за Чудомирови празници в размер на 20 000 лева;

1.3. Вземания от минали години – 2672 лева;
1.4. Преходен остатък – 862 лева;

1.5. Дарения – 6466 лева.
 

2. Разходи на Фондация „Чудомир“ за 2021 г. в размер на 37 000 лева.

2.1.  Конкурс за къс хумористичен разказ – 2 500 лева;

2.2. Разходи за подготовка на празниците – 26 690 лева;

2.3. Финансиране издаване на книги – 1 750 лева;

2.4. Разходи за дейността – 2458 лева;

2.5. Разходи за минали периоди – 3602 лева.

IV. Приема Програма за дейността на Фондация „Чудомир“ за 2021 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Борис Кърчев - Председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир”.

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/03/2021 г.