РЕШЕНИЕ
№388
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21

 

Относно: ОС_964/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г. с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - план за регулация и план за улична регулация на част от квартал 449 на гр. Казанлък относно УПИ I - За озеленяване" по действащият план за регулация; 2. Промяна отреждането на поземлените имоти от "за озеленяване" в "за жилищно строителство". С писмо вх. №ОС-969/22.03.2021 г., вносителят коригира правното основание и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Скицата с предложение за изменение на плана за регулация на част от квартал 449, относно УПИ I - за озеленяване по плана за регулация на град Казанлък и уличната регулация на част от ул. “Хемус“, одобрен със Заповед №514/22.02.1999 г. и №1414/28.08.2017 г., предвижда - урегулиране на поземлени имоти с идентификатори по КККР на гр. Казанлък: 35167.503.5064, 35167.503.4196, 35167.503.4195, 35167.503.1371, 35167.503.4188, 35167.503.4189, 35167.503.4190, 35167.503.4187, 35167.503.4185, 35167.503.4183, 35167.503.4182, 35167.503.4176, 35167.503.5063, обединяване на ПИ с идентификатор 35167.503.4196 - общинска публична собственост и част от ПИ с идентификатор 35167.503.5064 - общинска публична собственост в новообразуваното проектно УПИ VI-4196,5064 с проектна площ 487кв.м и промяна на предназначението на новообразувания имот от „за озеленяване" в „за жилищно строителство“. ПИ с идентификатор 351657.503.4196 е с площ 206 кв. м и начин на трайно ползване - Ниско застрояване (до 10м). ПИ с идентификатор 35167.503.5064 е с площ 2098 кв. м и начин на трайно ползване - Обществен селищен парк, градина. Предложението е да се образуват УПИ VI-4196,5064 - за жилищно застрояване с проектна площ 487 кв. м, собственост на Община Казанлък, както и да се образуват самостоятелни УПИ III-5064, УПИ IV-5064, УПИ V-5064, УПИ VII-4195, УПИ IX-4189, УПИ X-4190, УПИ XI-4187, УПИ XIII-4183, УПИ XIV-4182 – всички за ниско жилищно застрояване, УПИ XII-4185,OДО и УПИ XV - за озеленяване. Съгласно ОУП на гр. Казанлък, одобрен с Решение на Общински съвет №738/30.09.2013 г. гореописаните поземлени имоти, част от УПИ I-За озеленяване, предвидени за урегулиране попадат в устройствена зона Жм-Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.8417 - общинска публична собственост също е част от УПИ I - За озеленяване и представлява охранителната зона на „Казанлъшката гробница“, с обекти на културно-историческото наследство.

От Заповед №514 от 22.02.1999 г. за одобряване на застроителния и регулационен план за УПИ I -За озеленяване в кв. 449 срока посочен в чл.208 от ЗУТ е изтекъл, който е петнадесет години от влизане в сила на подробния устройствен план за имот, предвиден за озеленяване по чл.61, ал.4 от ЗУТ. Отредената и улична регулация е неприложена на място - реално имотите предвидени за урегулиране с настоящото искане за изменение на плана, не са озеленени, нито са паркоустроявани и по ОУП на гр. Казанлък са предвидени за жилищна зона с преобладаващо нискоетажно застрояване.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във вр. чл.62а, ал.5, чл.136, ал.1 и чл.208 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на част от квартал 449 на гр. Казанлък относно УПИ 1-За озеленяване по действащия план за регулация одобрен със Заповед №514/22.02.1999г. №1414/28.08.2017г. в съответствие с представена скица с предложение за изменението, както следва:

1.1. Урегулиране на поземлените имоти в обхвата на УПИ I-За озеленяване, кв. 449 по плана на гр. Казанлък - УПИ III-5064, УПИ IV-5064, УПИ VI-4196,5064, УПИ V-5064, УПИ VII-4195, УПИ IX-4189, УПИ X-4190, УПИ XI-4187, УПИ XIII-4183, УПИ XIV-4182 – всички за ниско жилищно застрояване, УПИ XII-4185,OДО и УПИ XV- за озеленяване.

1.2 Обединяване на ПИ с идентификатор 35167.503.4196 и част от ПИ с идентификатор 35167.503.5064 по КККР на гр. Казанлък в новообразуваният УПИ VI-4196,5064- за ниско жилищно застрояване с проектна площ 487 кв. м;

1.3 Промяна на уличната регулация между о.т.2215-2216-2217 - част от ул.“Хемус“ по изграденото на място улично платно.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 25 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. Иванова)                                           (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/03/2021 г.