РЕШЕНИЕ
№389
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21


Относно: ОС_803/17.12.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с приблизителна площ 397 кв. м. от ПИ с идентификатор 24075.88.187 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на "Трасе на пътна връзка", землището на с. Дунавци, общ. Казанлък, изработка на ПУП и одобряване заданието на възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „ Внесено е Заявление №168-543-14 от 30.10.2020 г. от „ТРОН“ ЕООД 123083337 - с управител Неждет Яшар, с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план с цел промяна предназначението на част от полски път, публична собственост за пътна връзка за ПИ с идентификатор 24075.103.21 в местност „Паша кория“ землище село Дунавци община Казанлък и парцеларен план на подземен захранващ ел. провод. Съгласно ОУП на Община Казанлък ПИ с идентификатор 24075.103.21 в землището на село Дунавци попада в Оо1- смесена многофункционална територия с обществено обслужващи дейности със занижени параметри на застрояване – до 10м височина, до 50% площ на застрояване, до 1.5 коефициент на интензивност и 40% мин. площ за озеленяване. За ПИ 103021 /стар номер/ в землище село Дунавци е одобрен със Заповед №240 от 2005 г. план за застрояване с план-схеми за електроснабдяване, с предназначение „за обществено и делово обслужване“. В последствие е одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №294/2007 г. за „Автокъща“, офис и външен водопровод с възложител: “АУТО ХИТ“ ООД. С протокол от 12.11.2007 е открита строителна площадка и определена стр. линия и ниво на строежа. Представено е Уведомление за инвестиционно намерение №КОС-01-5054 (1) от 27.10.2020 г. на РИОСВ-Стара Загора, с което се уточнява, че инвестиционното намерението на възложителя не подлежи на ОВОС или Екологична оценка. Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което налага  да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно-транспортна схема. На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на Общински съвет. По втора точка е приложен регистър на засегнатите от проектното трасе поземлени имоти с идентификатори както следва: 24075.100.369 - с начин на трайно ползване (НТП) - „гори, храсти в зем. земя“ - частна общинска собственост; 24075.100.189 - с НТП -„селскостопански, горски ведомствен път“ - публична общинска собственост; 24075.104.20-с НТП - „пасище“ - частна общинска собственост и 24075.104.22 - „мочурище“, частна общинска собственост. Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал.3 и за учредяване на правата по ал.4 от чл.25 от ЗСПЗЗ с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и чл.25, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ,

Р Е Ш И:

1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на участък с     приблизителна площ 397 кв. м.  от ПИ с идентификатор 24075.88.187 – полски път, публична общинска собственост за изграждане на „Трасе на пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достъп от държавен път I клас /Казанлък - Карлово I-6/, който в участъка представлява ПИ с идентификатор 24075.88.203 до ПИ с идентификатор 24075.103.21 дка,  всички в землището на село Дунавци, община Казанлък, съгласно Кадастралната карта и регистрите към нея, както и за определяне на трасе за подземния електропровод през ПИ 2407.100.369, ПИ 2407.100.189, ПИ 2407.104.20 и ПИ 2407.104.22, всички в землище на с. Дунавци.

2. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура: - 1. Парцеларен план на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 24075.103.21 и 2. Парцеларен план на  подземен ел. провод  с обща проектна дължина 101м. и проектен сервитут 101 кв. м. в землището на село Дунавци, засягащ описаните в т.1 поземлени имоти.

3. Одобрява Заданието на възложителя.

4. Предварителното съгласие важи за срок от 2 (две) години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „ТРОН“ ЕООД с управител Неждет Яшар – Възложител.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. Иванова)                                           (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/03/2021 г.