РЕШЕНИЕ
№390
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21

 

Относно: ОС_944/08.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531, с площ 469 кв. м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г., на Общински съвет-Казанлък бе включен:

Под номер 6: Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531 (две седем четири девет девет точка две две три точка пет три едно) с площ 469 (четиристотин шестдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Енина, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес: с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За хранително-вкусова промишленост, при съседи: 27499.223.618, 27499.223.403, 27499.501.2201. Номер на предходен план: 0.531. За имота има съставен е Акт за частна общинска собственост АЧОС №3863/21.08.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №4096/21.08.2020 г., aкт №46, том 15, н. д. 3042. С оглед стартиране на процедурата за продажба на имота по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същия.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.26, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1, от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл.5, ал.3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

 

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 27499.223.531 (две седем четири девет девет точка две две три точка пет три едно) с площ 469 (четиристотин шестдесет и девет) кв. м. по Кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Енина, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Адрес: с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За хранително-вкусова промишленост, при съседи: 27499.223.618, 27499.223.403, 27499.501.2201. Номер на предходен план: 0.531.

 

II. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКВПП, изготвянето на анализ и правно състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализация на същите за имота по т. I.

III. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвянe на разработките по т. II, да ги предложи за утвърждаване от Общински съвет – Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 26 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. Иванова)                                           (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/03/2021 г.