РЕШЕНИЕ
№391
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21


Относно: ОС_945/08.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово, с. Бузовград, с. Ръжена, с. Горно Черковище и с. Ясеново.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3 „Очаквани приходи по продажба на общински имоти - земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, Таблица: „От продажба на земи в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на Общински Съвет - Казанлък са включени:

Под номер 1: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет четири пет седем), с обща площ 337 (триста тридесет и седем) кв. м., по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2327/21.03.2018 г. на Началник на СГКК- Стара Загора, адрес: гр. Казанлък, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.17.89, 35167.501.8460, 35167.501.3037, 35167.501.3038, 35167.501.9458, 35167.501.9413. Стар идентификатор: 35167.501.3038, 35167.501.3037. По Подробен устройствен план, одобрен с Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС – Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ-3037,3038 (втори за три хиляди и тридесет и седем, три хиляди тридесет и осем) „Смф“ в кв. 606 на гр. Казанлък. За имота е съставен АЧОС №3687/04.04.2019 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №2090/09.04.2019 г., акт №17, том 8, н. д. №1502.

С Решение №1039/22.04.2019 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №762/22.05.2019 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 8 800 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С Решение №248/24.09.2020 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №1723/16.10.2020 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 7 400 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Към март 2021 г. за имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 3 050,30 лв. и 6 750 лв.

Под номер 6: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 (единадесет за петстотин двадесет и едно) с обща площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., находящ се в кв. 63 (шестдесет и три), с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север - УПИ XII-271; изток - УПИ X-270; юг и запад - улици. За имота има съставен АЧОС №3560/22.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №4175/18.07.2018 г., акт 165, т.14, н. д. 2981.

 

С Решение №999/28.03.2019 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №559/24.04.2019 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 5 100 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С Решение №217/30.07.2020 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №1341/28.08.2020 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 4 300 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Към март 2021 г. за имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 1 832,70 лв. и 3 900 лв.

Под номер 7: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-756 (седми за седемстотин петдесет и шести) с обща площ 679 (шестстотин седемдесет и девет) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-757; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅵ-755. За имота има съставен АЧОС №352/14.11.2006 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №9416/23.11.2006 г., акт 44, т.10, н. д. 5533, п. 15920.

С Решение №215/30.07.2020 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №1341/28.08.2020 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 6 800 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Към март 2021 г. за имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 2 858,40 лв. и 6 100 лв.

Под номер 8: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅷ-757 (осми за седемстотин петдесет и седми) с обща площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅸ-758; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅶ-756. За имота има съставен АЧОС №353/14.11.2006 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №9417/23.11.2006 г., акт 45, т.10, н. д. 5534, п. 15920.;

С Решение №215/30.07.2020 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №1341/28.08.2020 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 6 750 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Към март 2021 г. за имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 2 837,30 лв. и 6 050 лв.

Под номер 10: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-147 (шести за сто четиридесет и седем) с обща площ 647 (шестстотин четиридесет и седем) кв. м. в кв. 27 (двадесет и седем) по ПУП на с. Ръжена, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №600/20.07.2005 г. на Кмета на Община Казанлък, кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-65 от 2002 г., при граници: север – УПИ II-147, изток УПИ III-146, юг – УПИ V-145, запад – улица. За имота е съставен АЧОС №3574/20.07.2018 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №4300/23.07.2018 г., акт №56, том 15, н. д. №3078.

С Решение №1064/28.05.2019 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №946/24.06.2019 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 6 470 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С Решение №127/23.03.2020 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №560/28.04.2020 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 5 800 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Към март 2021 г. за имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 4 117,20 лв. и 5 000 лв.

Под номер 11: Урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пети) в кв. 87 (осемдесет и седми) с площ от 555 (петстотин петдесет и пет) кв. м. по действащ Подробния устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ Ⅳ, изток – улица, юг – УПИ Ⅵ, запад – УПИ XⅩ – за озеленяване. За имота е съставен АЧОС №3722/24.06.2019 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №3744/25.06.2019 г., акт №160, том 13, н. д. №2723.

С Решение №248/24.09.2020 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №1723/16.10.2020 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 5 000 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Към март 2021 г. за имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 2 336,40 лв. и 4 450 лв.

Под номер 15: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-496 (седми за четиристотин деветдесет и шести) с обща площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 46 (четиридесет и шести), с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-497; юг – регулационна граница и запад – УПИ Ⅵ-495. За имота има съставен АЧОС №3642/12.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №813/13.02.2019 г., акт 168, т.3, н. д. 597.

С Решение №218/30.07.2020 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №1341/28.08.2020 г. на Кмета на Община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 6 150 лв. без ДДС по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

Към март 2021 г. за имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 2 589 лв. и 5 250 лв.

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлагам начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 във вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък,

Р Е Ш И:

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9457 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка девет четири пет седем), с обща площ 337 (триста тридесет и седем) кв. м., по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2327/21.03.2018 г. на Началник на СГКК - Стара Загора, адрес: гр. Казанлък, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.17.89, 35167.501.8460, 35167.501.3037, 35167.501.3038, 35167.501.9458, 35167.501.9413. Стар идентификатор: 35167.501.3038, 35167.501.3037. По Подробен устройствен план, одобрен с Решение №777/30.10.2013 г. на ОбС – Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅱ-3037,3038 (втори за три хиляди и тридесет и седем, три хиляди тридесет и осем) „Смф“ в кв. 606 на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 6 700 (шест хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-521 (единадесет за петстотин двадесет и едно) с обща площ 780 (седемстотин и осемдесет) кв. м., находящ се в кв. 63 (шестдесет и три), с. Ясеново, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Ясеново, одобрени със Заповед №1024/1993 г., при граници на имота: север - УПИ XII-271; изток - УПИ X-270; юг и запад - улици.

Начална тръжна цена: 3 900 (три хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-756 (седми за седемстотин петдесет и шести) с обща площ 679 (шестстотин седемдесет и девет) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-757; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅵ-755.

Начална тръжна цена: 6 100 (шест хиляди и сто) лв. без ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅷ-757 (осми за седемстотин петдесет и седми) с обща площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв. м., находящ се в кв. 70 (седемдесет), с. Бузовград, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Бузовград, одобрени със Заповед №180/1989 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅸ-758; юг – земеделска земя; запад – УПИ Ⅶ-756.

Начална тръжна цена: 6 050 (шест хиляди и петдесет) лв. без ДДС.

5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-147 (шести за сто четиридесет и седем) с обща площ 647 (шестстотин четиридесет и седем) кв. м. в кв. 27 (двадесет и седем) по ПУП на с. Ръжена, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №600/20.07.2005 г. на Кмета на Община Казанлък, кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-65 от 2002 г., при граници: север – УПИ II-147, изток УПИ III-146, юг – УПИ V-145, запад – улица.

Начална тръжна цена: 5 000 (пет хиляди) лв. без ДДС.

6. Урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пети) в кв. 87 (осемдесет и седми) с площ от 555 (петстотин петдесет и пет) кв. м. по действащ Подробния устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен със Заповед №370/1990 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север – УПИ Ⅳ, изток – улица, юг – УПИ Ⅵ, запад – УПИ XⅩ – за озеленяване.

Начална тръжна цена: 4 450 (четири хиляди четиристотин и петдесет) лв. без ДДС.

7. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-496 (седми за четиристотин деветдесет и шести) с обща площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 46 (четиридесет и шести), с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-497; юг – регулационна граница и запад – УПИ Ⅵ-495.

Начална тръжна цена: 5 250 (пет хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. Иванова)                                           (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/03/2021 г.