РЕШЕНИЕ
№392
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21


Относно: ОС_955/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г., с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на Наредба №15 на ОбС на общински поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на ОбС-Казанлък“, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение № 291/26.11.2020 г. на Общински съвет-Казанлък,

Под номер 3 е включен: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две шест седем) с обща площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) кв. м по Kадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед #РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65; 35167.505.9147; 35167.505.9148; 35167.505.163; 35167.505.161, 35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 35167.505.9137. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение№777/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот II-64,65, отреден „За социални дейности“ в кв. 376, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3267/18.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията под № 3820/19.05.2016 г., Акт 115, т. 12, н.д. 2439.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 160 883,30лв. и 400 400 лв.

Под номер 4 е включен: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест пет) с обща площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв. м по Kадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267, 35167.505.9137, 35167.505.717. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен с Решение №684/2013 г. на ОбС-Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот III, отреден „За социалнa дейност“ в кв. 376, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3667/25.02.2019г., вписан в Служба по вписванията под № 1262/07.03.2019 г., Акт 55, т. 5, н.д. 911.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 56 437,60 лв. и 125 020 лв.

С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начални тръжни цени, определени по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлагам начални тръжни цени, съответстващи на изготвените актуални към  момента пазарни цени. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 вр. с чл.80, т.4 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка две шест седем) с обща площ 11 440 (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет) кв. м по Кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.65; 35167.505.9147; 35167.505.9148; 35167.505.163; 35167.505.161, 35167.505.97, 35167.505.85, 35167.505.9138, 35167.505.9137.

Начална тръжна цена:  400 400 (четиристотин хиляди и четиристотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.65 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка шест пет), с обща площ 3 572 (три хиляди петстотин седемдесет и два) кв. м по Кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п.к 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс; при съседи: 35167.505.9147, 35167.505.267, 35167.505.9137, 35167.505.717.

Начална тръжна цена:  125 020 (сто двадесет и пет хиляди и двадесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 27 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. Иванова)                                           (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/03/2021 г.