РЕШЕНИЕ
№393
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21

 

Относно: ОС_952/12.03.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинският поземлен фонд, в изпълнение на задълженията произтичащи от §27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, находящи се в с. Ясеново и с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Община Казанлък е постъпило Мотивирано искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с Вх. №127-02-5/12.07.2019 г., относно предоставяне на на земи от общинския поземлен фонд на основание § 27, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

На 18.02.2015 г. бе обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗИД на ЗОЗЗ). Чрез преходните и заключителни разпоредби на закона се налагат съществени изменения в Закона за собствеността и ползването на замеделските земи (ЗСПЗЗ), касаещи общините.

Въвеждат се ограничения относно разпореждането с т. нар. остатъчен земеделски фонд по чл. 19 от ЗСПЗЗ, върху които не са предявени права на собственост в законоустановените срокове и бе предоставен в собственост на общините. Предвидено е в срок от 5 години от влизане в сила на ЗИД на ЗОЗЗ тези земеделски земи да не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки и да се предоставят единствено за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост, за обезщетяване на собственици, чиято собственост не може да бъде възстановена, както и за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

Мотивираното искане от Общинска служба „Земеделие” гр. Казанлък с Вх. №127-02-5/12.07.2019 г. по преписка У345 е направено съгласно Съдебно решение №32 “б“/14.03.2008 г. по ГД 1019/2007 г. - установителен иск по реда на чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, с който е признато правото да бъдат възстановени имоти в землището на с. Ясеново с обща площ 32.300 дка. с план за земеразделяне на стойност 14946 лева и 0.700 дка. в реални граници на наследниците на Алил Мурадов. След влизане в сила на съдебното решение ОСЗ-Казанлък е постановила Решение за възстановяване правото на собственост №20/03.09.2010 г. по преписка У345 на основание чл.18ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ – с план за земеразделяне и №20/03.09.2010 г. на основание чл.18ж, ал.1 – в реални граници.

За възстановяване на имота по съдебното решение признат в реални граници-лозе, с площ от 0.700 дка. по Решение №20/03.09.2010 г. на основание чл.18ж, ал.1, наследниците не са приложили необходимия комплект от документи по реда на чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ. Към заявлението не е представено геодезическо заснемане за идентифициране на конкретния имот и изготвяне на скица-проект за внасяне към настоящото предложение.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона са собствеността и ползването на земеделските земи съществуващи на терена стари реални граници на имоти са тези, които представляват топографски елементи като слогове, пътища, огради, трайни насаждения, брегови линии на водни течения и водни площи, оврази, дерета и други подобни, при условие, че не е променено местоположението им след включването на земите в ТКЗС или в ДЗС.

Възстановими на терена стари реални граници на имота са тези, които е възможно да бъдат установени чрез кадастрален план, комасационен план или частичен земеустройствен план преди образуването на ТКЗС и ДЗС. За установяването на границите могат да се използват и стари геодезически снимки, аерофотоснимки, дешифровъчни фотокопия, ортофотопланове и скици на имоти, издадени от техническите служби на общината.

В изпълнение на съдебното решение и заявеното искане на наследниците на Алил Мурадов, ОСЗ - Казанлък, съгласно чл.15, ал.4 от ЗСПЗЗ след влезнал в сила план за земерезделяне при условията и реда на чл.10б от ЗСПЗЗ е постановила Решение №20-0/12.12.2011 г. за определяне правото на обезщетение.

Тъй като Общинския поземлен фонд е силно ограничен и поради липса на възможността да бъдат обезщетени със земя само в землището на с. Ясеново и/или поименни компенсационни бонове, наследниците по преписката не са претендирали за възстановяване на конкретни имоти.

Планът за обезщетяване на собственици на земеделски земи по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ е обявен в ДВ бр. 94/16.11.2007 г. и е влезнал в сила. Всички общински имоти , които са били определени със заповед на Областния управител и решение на Общински съвет – Казанлък, са били включени и използвани при изготвянето му. По тази причина на основание чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общинска служба „Земеделие“ представя мотивирано искане, чрез кмета на Общината до Общински съвет /в случая на основание §27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/, за определяне на нови земеделски имоти, които да послужат за обещетяване на собствениците по съдебно решение №32“б“/14.03.2008 г., както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор №87641.159.20, с площ от 791.00 кв. м, местност „Рибника“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед №РД-18-399/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

2. Поземлен имот с идентификатор №87641.86.13, с площ от 4328.00 кв. м, местност „Коджа кър“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед №РД-18-399/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

3. Поземлен имот с идентификатор №87641.44.270, с площ от 1463.00 кв. м, с НТП „Етерично-маслодайна култура“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед №РД-18-399/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

4. Поземлен имот с идентификатор №87641.168.518, с площ от 738.00 кв. м, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед №РД-18-399/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

5. Поземлен имот с идентификатор №15864.71.28, с площ от 700.00 кв. м, местност „Мусалъка“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

6. Поземлен имот с идентификатор №15864.72.26, с площ от 938.00 кв. м, местност „Мусалъка“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

7. Поземлен имот с идентификатор №15864.1.1, с площ от 18442.00 кв. м, местност „Сънар дере“, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

8. Поземлен имот с идентификатор №15864.1.2, с площ от 7674.00 кв. м, местност „Сънар дере“, с НТП „Етерично-маслодайна култура“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

9. Поземлен имот с идентификатор №15864.2.1, с площ от 2861.00 кв. м, местност „Сънар дере“, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

10. Поземлен имот с идентификатор №15864.3.1, с площ от 2626.00 кв. м, местност „Асар дере“, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

 

11. Поземлен имот с идентификатор №15864.3.11, с площ от 11101.00 кв. м, местност „Асар дере“, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

От изложеното дотук следва, че са налице условията по §27, ал.1 и ал 2,  т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал.1 и ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

Дава съгласие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, в изпълнение на задължението си по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и при наличие на решение на Общинска служба по Земеделие гр. Казанлък за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне на наследниците на Алил Мурадов, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор №87641.159.20, с площ от 791.00 кв. м, местност „Рибника“, с НТП „Ливада“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед №РД-18-399/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

2. Поземлен имот с идентификатор №87641.86.13, с площ от 4328.00 кв. м, местност „Коджа кър“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед №РД-18-399/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

3. Поземлен имот с идентификатор №87641.44.270, с площ от 1463.00 кв. м, с НТП „Етерично-маслодайна култура“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед №РД-18-399/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

4. Поземлен имот с идентификатор №87641.168.518, с площ от 738.00 кв. м, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Ясеново, одобрени със Заповед №РД-18-399/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.

5. Поземлен имот с идентификатор №15864.71.28, с площ от 700.00 кв. м, местност „Мусалъка“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

6. Поземлен имот с идентификатор №15864.72.26, с площ от 938.00 кв. м, местност „Мусалъка“, с НТП „Нива“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

7. Поземлен имот с идентификатор №15864.1.1, с площ от 18442.00 кв. м, местност „Сънар дере“, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

8. Поземлен имот с идентификатор №15864.1.2, с площ от 7674.00 кв. м, местност „Сънар дере“, с НТП „Етерично-маслодайна култура“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

9. Поземлен имот с идентификатор №15864.2.1, с площ от 2861.00 кв. м, местност „Сънар дере“, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

10. Поземлен имот с идентификатор №15864.3.1, с площ от 2626.00 кв. м, местност „Асар дере“, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед № РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

11. Поземлен имот с идентификатор №15864.3.11, с площ от 11101.00 кв. м, местност „Асар дере“, с НТП „Изоставена орна земя“, вид собственост - общинска частна (имот от остатъчния поземлен фонд по смисъла на чл.19 от ЗСПЗЗ) по КККР на с. Голямо Дряново, одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017 г. на ИД на АГКК.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. Иванова)                                           (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/03/2021 г.