РЕШЕНИЕ
№394
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.03.2021 г., Протокол №21


Относно: ОС_965/15.03.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №362/12.03.2021 г. с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XIV-3016, кв. 608 по плана на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9511 по КККР на гр. Казанлък и приемане на дарение в полза на община Казанлък. С писмо вх. №ОС-970/22.03.2021 г., вносителят допълва и коригира мотивите и проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №94-00-6/16.02.2021г. от Таня Топузова с адрес за кореспонденция: гр. София; Илия Топузов с адрес за кореспонденция: гр. София; Сиана Топузова с адрес за кореспонденция: гр. София; Здравка Ерменкова с адрес за кореспонденция: гр. София; Веселина Алексиева, с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък; Надежда Колева, с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък и Ивелина Алексиева с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, с искане за доброволно прилагане на ПУП-ПР за поземлен имот с идентификатор 35167.501.9511, кв.608 по плана на гр. Казанлък. По Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, имотът представлява поземлен имот с идентификатор 35167.501.3016, с площ 1728(хиляда седемстотин двадесет и осем) кв. м. Част от поземлен имот с идентификатор 35167.501.3016, с проектна площ 126 кв. м. (представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9511), попада в улична регулация – улица между осови точки 9410-9409-9408 по ПР, одобрен с Решение ОбС-Казанлък №687 от 30.07.2013г. и №777 от 30.10.2013г. При доброволното прилагане на ПУП-ПР за УПИ ХIV-3016, кв.608 по плана на гр. Казанлък, одобрен Решение ОбС-Казанлък №687 от 30.07.2013г. и №777 от 30.10.2013г., собствениците даряват на община Казанлък, собствеността върху земя с проектна площ от 126 кв. м. (сто двадесет и шест), представляваща реална част от поземлен имот с идентификатор  35167.501.3016. Във връзка с дарението е изготвен проект за изменение на КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК за поземлен имот с идентификатор 35167.506.3181, като даряваната част от имота, представлява поземлен имот с проектен идентификатор 35167.501.9511 с площ 126(сто двадесет и шест) кв. м. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 1281,40лв.(хиляда двеста осемдесет и един 0,40 лева) съгласно удостоверение за ДО №7404056963/12.03.2021г. на дирекция „Местни приходи“ при община Казанлък. Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби(ЗР) на Закона за устройство на територията(ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако общината придобие в собственост, имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

С подаденото заявление собствениците на поземлен имот с идентификатор 35167.501.3016 изразяват своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дарят на община Казанлък, реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на общината, след решение на общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, чл.21, ал.4, чл.34, ал.3 от ЗОС чл.11, от Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, т.1, б. “В“ от ЗР на ЗУТ

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на община Казанлък, да приеме дарение от Таня Топузова, Илия Топузов, Сиана Топузова, Здравка Ерменкова, Веселина Алексиева, Надежда Колева и Ивелина Алексиева на част от ПИ с идентификатор 35167.501.3016, с проектна площ 126 кв. м (сто двадесет и шест), с проектен идентификатор 35167.501.9511. Данъчната оценка на дарената част от имота е в размер на 1281,40лв. (хиляда двеста осемдесет и един 0,40 лева).

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за дарение, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Таня Топузова; Илия Топузов; Сиана Топузова; Здравка Ерменкова; Веселина Алексиева; Надежда Колева и Ивелина Алексиева

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(гл. спец. Т. Иванова)                                           (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/03/2021 г.