ПОКАНА № 22

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.1 и чл.39а, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.04.2021 г. от 09:30 часа, чрез видеоконферентна връзка и ще бъде излъчено на сайта на ОбС Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_1031/19.04.2021 - Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. на ОбС.
Изготвил: Николай Златанов Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_1014/13.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения №№ 1, 4, 5, 13, 15, 22 и 23.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_1010/12.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Промяна на маршрутни разписания на градските линии от общинската транспортна схема на гр. Казанлък; 2. Промяна на ценова политика за издаване и продажба на абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_1027/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно промяна на собствеността на имот с проектен идентификатор 35167.502.73 и на сграда с проектен идентификатор 35167.502.73.2, с цел промяна на границата между УПИ V-4450 - ”за спортен комплекс” (ПИ 35167.502.4557) и УПИ VI-4452 - ”за ОДО” (ПИ 35167.502.4556) по плана на гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_972/23.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф32 за захранване на Поземлен имот с идентификатор 35167.57.27 с обща проектна дължина 51,6 м в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_976/24.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и схеми за ЕЛ и ВиК захранване за Поземлен имот № 06848.67.4, с НТП ”Нива”, местност ”Карашлъка” по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък; одобряване на заданието съставено от Възложителя и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението и вида територия.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_1004/09.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.553 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя. 3. Даване на предварително съгласие за учредяване.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_984/29.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014 - 2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_971/22.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2020 г. към Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 г. - 2020 г.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_1011/12.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2020 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2011 година.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_1009/09.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на минимални и максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_1018/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отписване на несъбираеми общински вземания от наеми на нежилищни имоти и общински жилища за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2016 г.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_1021/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разсрочване на задължение за местна такса по Разрешително №4/15.08.2016 г. за водовземане от минерална вода, издадено на ”Туристически комплекс Казанлък” АД.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_999/06.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Драгомир Тенев от с. Бузовград, общ. Казанлък, по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_1019/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сграда №3, частна общинска собственост, в местност ”Язовирно селище”, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 38563.169.569.3 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, застрашена от самосрутване и опасна за живота и здравето на гражданите.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_1015/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие на община Казанлък в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ”ВиК” ЕООД - Стара Загора, насрочено за 11.05.2021 г.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_1025/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект за ПУП в кадастрален район 507 - ”Казанлъшки минерални бани”, в регулационните граници на гр. Казанлък, включващ план за улична регулация и план за регулация (ПУР и ПР).
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_979/26.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Хаджидимитрово, с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_980/26.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС на поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_986/31.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на УПИ XXII, УПИ XXIII, кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_987/31.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 465 кв. м в УПИ I-639, кв.
28 по плана на с. Овощник, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_989/01.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1100 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 108 кв. м в УПИ XIII-164, кв. 6 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_990 / 01.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 350,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 50 кв. м в УПИ II-585 в кв. 59 по плана на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_996 / 05.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1, и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени за Поземлени имоти с идентификатори 35167.507.58, 35167.507.59 и 35167.507.84, в кв. ”Казанлъшки минерални бани”, гр. Казанлък.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_1003/08.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обект, включен в Годишната програма за 2021 г., представляващ обект за услуги, офис №7 ”Зала за спорт”, находящ се в Младежки дом, гр. Казанлък, ул. ”Капрони”, с начална тръжна цена 148,00 лв. без ДДС.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_1007/09.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху имот находящ се в гр. Казанлък с площ 2625 кв. м., чрез откупуване на 1/3 идеални части от физическото лице - собственик за сумата от 33 400 лв. по реда на чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_1026/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_1012/13.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2020 г.
С писмо вх. №ОС-1032/19.04.2021 г., вносителят допълва приложения, по становище на постоянните комисии.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_968/22.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на ПУП – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.307.23, с начин на трайно ползване (НТП ) ”за земеделски труд и отдих” (земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ от 1,0 дка, местност ”Мутафчийска чешма” в землище на гр. Казанлък, с цел промяна НТП на същия за ”обществено обслужване и жилище” в едно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_977/24.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.192.18 - с НТП ”Нива”, местност ”Под Енина”, с площ от 4,653 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в ”За обществено обслужване и складови дейности”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_992/02.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план - схеми за електрозахранване, водопровод, транспортен достъп и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 06848.22.23 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, местност ”Зад Тунджа”; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_994/02.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.418 от съществуващ водопровод в Поземлен имот с идентификатор 06848.22.148 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_1016/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на улица между кв. 132а и масив 61 по плана на с. Енина, общ. Казанлък, с името ”Генерал Драгомиров”.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_1017/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП-план за застрояване на част от Поземлен имот с идентификатор 35167.230.374, НТП ”лозе”, площ от 1519 кв. м., местност ”Старите лозя” в землището на гр. Казанлък. Одобряване заданието на възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_1020 / 14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.22.342 с начин на трайно ползване ”за складова база”, територия - ”земеделска”, с площ от 3.619 дка, местност ”До воденицата” в землище на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Изготвил: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.64, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 370 От дата: 21.04.2021 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК