РЕШЕНИЕ
№395
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

 

Относно: ОС_1031/19.04.2021-Доклад Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно промяна в състава на постоянните комисии, определени от Общинският съвет с Решение №6/28.11.2019 г. на ОбС.


Мотиви: Николай Златанов докладва пред Общински съвет: „В Общински съвет – Казанлък постъпи Писмо с вх. №ОС_1030/19.04.2021 г. с приложени копия от решения: Решение №259/16.04.2021 г. на Общинската избирателна комисия – Казанлък за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветници, поради избирането им за народни представители в 45-то Народно събрание на Република България.

Общинската избирателна комисия с Решение №259/16.04.2021 г. прекратява предсрочно пълномощията на общинския съветник Илиана  Жекова и обявява за избран следващия кандидат от ПП „ГЕРБ“ – Антим Паральов. 

Съгласно чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък „всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три”.

С Решение №6 от 28.11.2019 г. Общинският съвет прие принципите за изграждане на постоянните комисии на Общинския съвет и определи техния брой, предмет на дейност, ръководство и състав.

Илиана Жекова беше избрана за председател на Постоянната комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост и член на ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт.

Предвид образованието на Антим Паральов, Групата общински съветници от ПП „Герб“, предлага следните промени в състава на съществуващите ПК:

1. Иван Гитев освобождава мястото си като член на ПК по образование, младежки дейности и спорт и става председател на ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост

2. Антим Паральов става член на ПК по образование, младежки дейности и спорт и член на ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.23, ал.2 и чл.24, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС,

 

Р Е Ш И:

 

1. Изменя т.3 от Решение №6/28.11.2019 г., изм. с Решение №19/19.12.2019 г., изм. с Решение №56/28.01.2020 г., изм. с Решение №381/25.03.2021 г. на Общински съвет, както следва:

 

1.1. Избира за председател на ПК по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост - Иван Гитев.

 

1.2. Освобождава като член на ПК по образование, младежки дейности и спорт - Иван Гитев и избира за член на същата - Антим Паральов.

 

1.3. Избира за член на ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт – Антим Паральов.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Иван Гитев и Антим Паральов – общински съветници.

 

Участвали в гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.