РЕШЕНИЕ
№396
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_1014/13.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение на Бюджет и Инвестиционна програма за 2021 г., в частта на Приложения №№ 1, 4, 5, 13, 15, 22 и 23.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. Във връзка с борбата с разпространението на коронавирус Ви предлагам да продължи финансовото подпомагане на медицинските работници на първа линия в „Сovid отделенията“ на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ за месеци април, май и юни на 2021 г. със сумата от 100 000 лева. Средствата могат да бъдат компенсирани от „РЕЗЕРВ“, заделен в начален план по дейност 998 „Резерв“ на  основание чл.65, ал.1, т.5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии.

II. В изпълнение на §58 от ДОПК, РИОСВ-Стара Загора възстанови по сметката на Общината месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. в размер на 76 269,19 лв. Средства постъпиха по съответни приходни параграфи: §§93-36 „друго финансиране“ -16 884,07 и §§61-01 „трансфери между бюджети - получени трансфери“ – 59 385,12 лв.
Предлагам със средствата в размер на 76 269 лв. от РИОСВ да се осигури рекултивацията на депото в с. Шейново.  В първоначален план обект „СМР на техническа рекултивация на депо с. Шейново, местност Голяма Варовита, в т.ч. и проектиране“ (Прил.13,15) е заложен със средства от приходи от сделки за разпореждане с имоти в размер на 58 700 лева, които остават свободни.

III. Във връзка с провеждане на отчуждителни процедури на трасе велосипедна алея от град Крън до град Шипка и на основание чл.22, ал.3 от ЗОС и сключен договор с оценител за изготвяне на пазарна оценка е необходимо завишаване на средства с 4 231 лева.
Средствата за отчуждаване на трасето да се прехвърлят, съгласно указания от МФ в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“.

IV. Във връзка с изпълнение на проекти по ОП „Региони в растеж“ Община Казанлък  е необходимо със собствени бюджетни средства да осигури инвеститорски контрол за извършване на СМР по проект „Изграждане на социални жилища“ в размер на 3 000 лева и за извършване на СМР по изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“ в размер на 5 000 лева.
Средствата за Туристически комплекс „Светът на траките“ да се прехвърлят от дейност 759 „Други дейности по култура“ в дейност 865 „Други дейности по туризъм“, съгласно указания от МФ.

V. Във връзка с предявен иск за делба на имот от ПИ с идентификатор 35167.503.4403 по КККР на гр. Казанлък, който е включен в УПИ с отреждане съгласно ПУП – за спорт и атракции, съсобствеността в процесния имот предлагам да бъде прекратена, чрез изкупуване на частта на собственика, съгласно пазарна оценка в размер на 33 400 лева. Чрез изкупуването на частта на другия съсобственик ще се сложи край на делото без големи съдебни разноски и Община Казанлък ще има възможност да реализира самостоятелно предвижданията на Подробния устройствен план за имота – „За спорт и атракции“.
Средства по т. III, IV и V могат да бъдат осигурени от свободните средства по т. II, като с остатъка от 13 069 лв. да се смени източника на финансиране на обект „Укрепване на сградата, ремонт на покрив на Читалище "Светлина", гр. Шипка, в т.ч. строителен и авторски надзор“ с намаление за собствените с 8 000 лв. за сметка на приходите от продажба и обект „Допроектиране на част конструктивна за  обект комплекс „Светът на траките“ по ОПРР "Светът на траките", включително и инвеститорски контрол“ в намаление на собствени средства за сметка на приходи от продажби  с 5 069 лв.

VI. Сред приоритетите през 2021 г. е ремонтът на ДКЦ Поликлиника – Казанлък. Средствата заложени за текущ ремонт и довършителни работи по бюджета за 2021 година са в размер на 50 000 лева, но са недостатъчни и са необходими още 65 000 лева за довършване на строително ремонтните дейности, които са извън обхвата на проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност съвместно с НДЕФ.  По проекта се изпълняват мерки по енергийна ефективност: топло- и хидроизолация на покрива, поставяне на топлоизолация по фасадите, минерална мазилка, подмяна на дограма, подмяна на ел. инсталация и осветителни тела в общите части на сградата, но не са предвидени средства за преустройство на първия етаж, както и за вътрешен ремонт на коридорите и стълбищата на 5-те етажа.
Предвидените в бюджета 50 хил. лв. и недостига от 65 хил. лв. предлагам да се предоставят като субсидии по 43-00 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ за извършване вътрешни ремонтни дейности, извън обхвата на проекта.  Средствата заложени в начален план в размер на 50 хил. лв. в дофинансиране по параграф 10-30 „текущ ремонт“ да се прехвърлят като субсидия по местна дейност 469 „Др. дейности по здравеопазване“.

  • Във връзка с отпадане на обект „Вътрешен ремонт на ДКЦ Поликлиника, гр. Казанлък“ от Приложение №15 и прехвърлянето на средствата като субсидия към ТД, предлагам да се смени източника на финансиране на обект „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка“ със сметна стойност 70 000 лева собствени средства – съответното на 50 000 лева от продажби и 20 000 от собствени.

VII. Средствата предвидени по проект „Внедряване на мерки за ЕЕ на сградата на ДКЦ Поликлиника“ съвместно с НДЕФ в размер на 16 550 лева по §§51-00 „основен ремонт“ да се прехвърлят към §§55-01 „капиталови трансфери за нефинансови предприятия“.

VIII. От месец февруари ТД „Балканинвест“ ЕООД осъществява обществен превоз на пътници по вътрешноградски линии от общинска транспортна схема без проблем, като пътникопотокът се увеличава непрекъснато – средно по 1500 пътници на ден.  За месец февруари пътниците с билети са 23 741 бр., а за март 24 422 бр. Продадени карти също се увеличават -съответно за февруари – 1 150 бр., за март – 1 200 бр. Интересът на гражданите се увеличава непрекъснато.
С внесен доклад е дадено и предложение за намаление на цените на абонаментните карти за различните категории пътници и промяна на маршрутното разписание. Промяната се състои в увеличаване броя на курсовете на ден (в т.ч. събота и неделя), което води и до увеличаване на разходите на ТД.
След  направен финансов анализ на база представени справки от ТД „Балканинвест“ ЕООД по осъществяване на дейности по вътрешноградски транспорт се акумулира месечна загуба в размер на около 27 хил. лв. В съотношение с другите превозвачи на територията на Общината ТД „Балканинвест“ ЕООД получава едва около 10% процента от компенсациите от Републиканския бюджет. Очакваната загуба се предвиждаше да се покрие от компенсации и субсидии от държавата.
Във връзка с гореизложеното Ви предлагам след представяне на месечен отчет за финансов резултат да се предоставят месечни субсидии за следващите 8 месеца до края на 2021 година в размер до 216 000 лева.
Средства в начален план в размер на 100 хил. лева субсидия за ТД във връзка с Решение №328/11.01.2021г. да се прехвърли от дейност 122 „Общинска администрация“ в  дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“.

Във връзка с обявеното епидемиологично  положение и забраната за културни, спортни и други мероприятия, както и затварянето на учебни и детски заведения, предлагам средствата от т. VI и т. VIII в размер на 281 000 да бъдат компенсирани както следва:

  • 13 069 лева остатък свободни собствени средства, съгласно т. V.;
  • 70 000 лева от ОБ „Искра“ – средствата са свободни във връзка с получаване на целеви трансфери от Централни бюджет по „60/40“;
  • 13 000 лева намаление от предвидената субсидия  по бюджета на Община Казанлък за 2021 г. към „Фондация Чудомир“ за „Чудомирови празници“ в общ размер от 20 000 лева, от които остават 7 000 лева.
  • Намаление  на Културен и международен календар с 50 000 лева;
  • Намаление  на Туристически календар с 10 000 лева;
  • Намаление на бюджета на Общинско предприятие „Кухня майка, в т.ч. Дейност Детска млечна кухня“ с 60 000 лева;
  • Намаление на издръжката на детските градини с 64 931 лева от подпараграф 10-16 „Вода, горива и енергия“.

IX. Във връзка с получени трансфери в размер на 75 000 лева от Централния бюджет по програма „60/40“ по сметка на Театър Л. Кабакчиев да се завиши бюджета им в параграфи за Фонд работна заплата.
По предложение на директора със средства от бюджета на театъра, които остават свободни благодарение на програмата, предлага ремонт и изграждане на гримьорни към кино „Лекс“.

X. Във връзка с одобрени 7 броя заявление на кандидати за програма „лекари специализанти“ е необходимо увеличаване на сумата от 20 хил. лв. на 21 хил. лв., като средствата в размер на 1 000 лева могат да се осигурят от дейност 122 „Общинска администрация“, §§10-15 „Материали“.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 от Закона  за публичните финанси и чл.2, ал.2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2  от Наредба №28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

Р Е Ш И:

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година, като изменя Решение №350 от 09.02.2021г. на ОбС-Казанлък в следните точки:

1. По  приходите в размер от 75 927 361 лева на 76 078 630 лева, съгласно Приложение №1

1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 29 129 887 лева на 29 281 156 лева, в т.ч.:

1.2.4. Трансфери между бюджети в размер от (-) 461 361 лева на (-) 326 976 лева;

1.2.9. Друго финансиране в размер от 85 602  лева на 102 486 лева;

2. По разходите в размер от 75 927 361  лева на 76 078 630 лева, както следва:

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 29 129 887 лева на 29 281 156 лева , в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер от 27 796 633 лева на 27 997 902 лева, разпределени по  функции и дейности, съгласно Приложение №4

2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 333 254 лева на 1 283 254 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

13. Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година в размер от 6 017 634 лева на 6 155 834 лева, съгласно Приложение №13.

15. Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

38. Утвърждава средства в размер от 20 000 лева на 21 000 лева за подпомагане на лекари - специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и специалисти по здравни грижи (медицински сестри и акушерки), които започват обучение или са в процес на обучение и имат сключен договор с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за работа в болничното заведение за минимум срок, равен на периода на получаване на финансирането.

Добавя т.52: Утвърждава средства в размер на 100 000 лева финансово подпомагане на персонала в ковид отделенията на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“, гр. Казанлък – като субсидия за април, май и юни към Болницата. Храненето и настаняването в жилища да се осигури от издръжката на общинска администрация.

Добавя т.53: Утвърждава субсидия за вътрешноградски превоз за  ТД „Балканинвест“ ЕООД на средства в размер до 216 000 лева, разпределена за 8 месеца до края на 2021 година, след представяне на анализ за финансовия резултат от ТД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/04/2021 г.