РЕШЕНИЕ
№397
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_1010/12.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Промяна на маршрутни разписания на градските линии от общинската транспортна схема на гр. Казанлък; 2. Промяна на ценова политика за издаване и продажба на абонаментни карти за ползване на вътрешноградски транспорт на територията на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Промяната на маршрутните разписания на градските линии от общинската транспортна схема и промяната на ценовата политика за издаване и продажба на абонаментни карти е във връзка с изпълнението на Договор №Д06-1/04.01.2021 г.  за обществен превоз на пътници от „Балканинвест“ ЕООД и има за цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия, постигане на по-добър синхрон на обхват и достъпност.

 

1. Променените икономически условия и демографски характеристики дават отражение върху пътникопотока по линиите от Общинската транспортна схема и в частност – по градските линии. „Балканинвест“ ЕООД като изпълнител на превоз на пътници по градските линии от общинската транспортна схема е представил доклад, в който отчита пътникопотока в градските линии за изминалия експлоатационен период от 01.02.2021 г. до 31.03.2021 г.. Направен е анализ за необходимостта от обществен транспорт при придвижването до/от работните места, учебните заведения и по–големите обществени места.

В резултат на анализа и проучванията могат да бъдат направени следните изводи:

- по-голяма част от населението на общината иска да се възползва от предоставената услуга за елекробусен превоз по градските линии, поради точност при изпълнение на курсовете, чистота и екологичност на превозните средства и добър професионализъм от страна на персонала;

- предложената промяна в маршрутните разписания по градските линии дава възможност да се обхванат пътници, работещи на смени с различна продължителност на работното време;

- променените маршрутни разписания – Приложение от №1 до №8, свързват различни работни места на територията на гр. Казанлък с отдалечените квартали и осигуряват бързо и лесно придвижване на работещите граждани.

 

2. Във връзка с изпълнението на Договор №Д06-1/04.01.2021 г. за възлагане на обществен превоз на пътници „Балканинвест“ ЕООД е направил финансов анализ за периода от 01.02.2021 г. до 31.03.2021 г. на приходи и разходи по отношение на продажбата на абонаментни карти за различните категории пътници. С цел да се оптимизира ценовата политика и да се осигури по-голяма достъпност за гражданите предлагам следната промяна – Приложение  №9:

2.1.  Цена на абонаментни карти за граждани – от 30.00 лв. на 25.00 лв. –цена за всички линии, а за една линия – от 25.00 лв. на 20. 00 лв.

2.2. Цена на абонаментни карти за ученици и пенсионери  

-  Ученици – за 1 линия 16,00 лв. , за всички линии 20.00 лв. – запазват се.

- Пенсионери –

- за 1 линия от 20.00 лв. на 18.00 лв. за пенсионери до 75-годишна възраст и 16.00 лв. –за пенсионери над 75-годишна възраст;

 - всички линии – от 24.00 лв. на 22.00 лв. за пенсионери до 75-годишна възраст и 20.00 лв. –за пенсионери над 75-годишна възраст;

 

2.3. За ученици -цена на карти с определен брой пътувания за месец:

- карта за 5 пътувания за месец – 3.00 лв.

- карта за 10 пътувания  за месец – 6,00 лв.

В изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, със Заповед №1625/05.10.2020 г.  на кмета на община Казанлък, е назначена комисия от специалисти от общината, представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление и браншовите организации. След разглеждане на предложения проект за промяна на маршрутните разписания на вътрешно-градските линии комисията е изготвила протокол от проведеното заседание – Приложение №10.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Обн. ДВ. бр. 32 от 29 март 2002 г.), във вр. с чл.17, ал.4, т.1 и ал.5 от Закона за автомобилните превози,

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава маршрутните разписания на градските автобусни линии №№1, 8, 8ф, 10, 11, 12, 13 и 13Ф от общинската транспортна схема, приложени към настоящото решение – Приложение от №1 до №8.

 

2. Утвърждавам цени за издаване и продажба на карти и абонаментни карти за извършване на превоз на пътници по вътрешноградски линии в гр. Казанлък, съгласно Приложение №9.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/04/2021 г.