РЕШЕНИЕ
№398
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_972/23.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф32 за захранване на  Поземлен имот с идентификатор 35167.57.27 с обща проектна дължина 51,6 м. в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-342-5/16.02.2021г. от – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - с изпълнителен директор инж. Александър Кожухаров, пълномощник инж. Тодор Тодоров  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на разпределителни газопровод на територията на землище  Казанлък.

Предложеното трасе на разпределителни газопровод в землището на гр. Казанлък Ф32, като отклонение от вече изграден газопровод Ф110 за газоснабдяване на  (ПИ) с идентификатор 35167.57.27 „за курортен хотел, почивен дом“, собственост на „Строймат-2002“ ЕООД при граници и съседи от изток и запад ПИ 35167.56.425 - с НТП “селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост  и от юг ПИ 35167.57.3- с НТП „нива“ – частна собственост. Трасето  ще да засегне следните поземлени имоти с идентификатори: 35167.56.427 - с НТП - „местен път“, 35167.56.426 - с НТП - „пасище“, 35167.56.425 с НТП - „за селскостопански, горски ведомствен път“.

Общинският съвет приема решение за учредяване на правата по чл.25, ал.5 на ЗСПЗЗ с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ -Стара Загора - Решение №СЗ-177-ПР/2005г. и уведомление от 2012 г.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.25, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод Ф32 с обща проектна дължина 51.6 м. и общ сервитут 0.158 дка  в землището на гр. Казанлък, за захранване на ПИ с идентификатор 35167.57.27 - „За курортен хотел, почивен дом“, собственост на „Строймат-2002“ ЕООД при граници и съседи  от изток и от запад ПИ 35167.56.425-с НТП “селскостопански, горски ведомствен път“, публична общинска собственост и от юг ПИ 35167.57.3 - с НТП „нива“- частна собственост. Проектното трасе засягат следните поземлени имоти с идентификатори и със следния начин на тр. ползване: 35167.56.427 - „местен път“, 35167.56.426-„пасище“, 35167.56.425-„за селскостопански, горски ведомствен път“, всички публична общинска собственост в землището на Казанлък.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Предварително съгласие по т.1 за ПИ 35167.56.426 е за срок от 1 (една) година

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.