РЕШЕНИЕ
№400
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_1004/09.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.553 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя. 3. Даване на предварително съгласие за учредяване.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Г-570-2#6/17.02.2021г. от Гергана Шаламанова - Чокчева, в качеството си на заявител и заинтересувано лице по смисъла на ЗУТ, с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  - електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.553, община Казанлък, с. Копринка, м. Малката кория, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с площ 1503 кв. м, (стар номер 118008 по КВС) по КККР на с. Копринка, одобрена със Заповед за одобрение на КККР №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, при граници Поземлени имоти с идентификатори 38563.118.554, 38563.154.10, 38563.118.4, 38563.118.335.

Разработени са техническо задание и схема на проектните трасета, от които става ясно следното:

  • Електрозахранването на електропровода ще се осъществи от съществуващо ЕТ, захранвано от КРШ “Лазур“ на мрежа НН от трафопост „М.БАЗА“ извод СрН „Розова долина“, подстанция „Чудомир“.

Проектната дължина на подземния електропровод, ниско напрежение извън урбанизираната територия е 36 м. Общата площ на сервитута ще се определи съгласно Наредба №16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

Предложеното трасе на електропровода преминава през:

ПИ 38563.118.551 - НТП „ За водна спортна база“, държавна собственост;

ПИ 38563.118.75 - НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост; ПИ 38563.118.335 - НТП „Пасище“, общинска собственост.

  • За водопровода точката на захранване е на около 10 м. западно от имота, от съществуващ селищен водопровод.

Засегнатите имоти:

ПИ 38563.118.75 - НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост

ПИ 38563.118.335 - НТП „Пасище“, общинска собственост;

Общата площ на сервитута за водопровода ще се определи съгласно Наредба №РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ, решението на Общински съвет Казанлък, за предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути, е необходимо да е с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 от Закона за устройство на територията и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.25, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии  - електропровод и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.553, община Казанлък, с. Копринка, м. Малката кория, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с площ 1503 кв. м, (стар номер 118008 по КВС) по КККР на с. Копринка, одобрена със Заповед за одобрение на КККР №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, при граници Поземлени имоти с идентификатори 38563.118.554, 38563.154.10, 38563.118.4, 38563.118.335.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права (сервитути) в поземлени имоти, засегнати от Парцеларните планове (ПП) за електропровод ниско напрежение и водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.118.553, община Казанлък, с. Копринка, м. Малката кория, НТП: Ниско застрояване (до 10 m), с площ 1503 кв. м, (стар номер 118008 по КВС) по КККР на с. Копринка, одобрена със Заповед за одобрение на КККР №РД-18-966/22.12.2017 г. на ИД на АГКК, които ще засегнат следните поземлени имоти общинска собственост:

 

Идентификатор на имот

Трайно предназначение

Начин на трайно п  олзване

Кат

Площ на имот в /дка/

Вид собственост

38563.118.75

Земеделска територия

За селскостопанск, горски, ведомствен път

-

1.006

Общинска публична

38563.118.335

Земеделска територия

Пасище

V

0.974

Общинска публична

 

 

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години от датата на издаването му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Гергана Шаламанова – Чокчева - заявител с адрес гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.