РЕШЕНИЕ
№401
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_984/29.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014 - 2020 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 (ИПГВР) е един от основните стратегически документи за развитие на Община Казанлък през периода 2014 – 2020 година.

В края на периода на действие на ИПГВР се извършва финално отчитане на плана, съгласно Методическите насоки на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, изменени през декември 2020 г.

Общинска администрация изготви финален доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година. Водеща роля при изготвяне на финалния доклад-отчет има екипа за изпълнение на инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020. Участие в изготвяне на доклада имат ръководителя и членовете на Междинно звено при Община Казанлък по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Финалния доклад-отчет на ИПГВР за 2014-2020 е обявен за обществено обсъждане на официалния сайт на Община Казанлък. Представяне и обсъждане на доклада е реализирано и в онлайн формат в zoom платформа с участие на ръководителите на структурните звена от общинска администрация.

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ  финалния доклад-отчет се одобрява от кмета на общината и се представя за информация пред Общински съвет.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,  

 

Р Е Ш И:

 

Приема Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/04/2021 г.