РЕШЕНИЕ
№402
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

 

Относно: ОС_971/22.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2020 г. към Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 г. - 2020 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №110/23.03.2020 г. на Общински съвет – Казанлък е приет План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък за 2020 г., съгласуван с Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието – Стара Загора. Планът е разработен въз основа на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 - 2020 г., приета с Решение №1119/25.07.2019 г. на Общински съвет – Казанлък.

На основание приетата Общинска стратегия и задълженията, произхождащи от Закона за предучилищното и училищното образование, е изработен Отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2020 г., изготвен по данни, предоставени от отговорните институции. Отчетените дейности обхващат всички оперативни цели и мерки към тях, заложени в Общинската стратегия. Основната цел на заложените и отчетени дейности е подпомагане на процеса и средата на учене, които да осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен старт в предоставянето в образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Въпреки трудностите, които системата на образованието изпита през 2020 г., предвид пандемията от COVID - 19 и ограниченията, породени от нея, всички заложени дейности в Плана бяха реализирани. Голяма част от тях - в електронна среда от разстояние, поради наложените мерки и насоки за работа в условията на епидемия, въведени от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Приетата Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък обхваща период от две години - 2019 и 2020 г. Областна администрация стартира разработване на нова Областна стратегия за личностно развитие за периода 2021 - 2022 г., на базата на която ще бъде изработена Общинска стратегия и План на дейностите към нея за 2021 г.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и т.7 от Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Казанлък за 2020 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 г. – 2020 г.

2. Възлага на кмета на община Казанлък да представи Отчет за изпълнение на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2020 г. на областния управител на област Стара Загора.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/04/2021 г.