РЕШЕНИЕ
№403
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_1011/12.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето - 2020 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2021 година.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С моя заповед е определен съставът на Комисията за детето в община Казанлък, който включва представители на Общинска администрация -Казанлък, Районно управление на МВР – Казанлък, Регионално управление на образование – Стара Загора, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Казанлък, както и на доставчици на социални услуги в общината (ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ и др.). Съгласно чл.20а, ал.3 от Закона за закрила на детето Комисия за детето е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето. Част от дейността на Комисията, съгласно чл.6, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, е разработване на Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община.

Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Конвенцията на ООН за правата на детето, Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 г. и подзаконовите нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване правата на децата.

Основната цел на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Казанлък във всички сфери на обществения живот. Тя документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата.

Повишаване благосъстоянието на децата изисква целенасочена работа на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво във всички основни области – образование, здравеопазване, спорт, свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.

Отчетът за изпълнение на дейностите по Общинска програма за закрила на детето – 2020 г. (приета с Решение №106/23.03.2020 г. на Общински съвет – Казанлък) е изготвен от Комисията за детето в община Казанлък. При осъществяване на заложените дейности по закрила на детето през 2020 г., въпреки извънредната ситуация в страната, се постигна много добро сътрудничество и координация между различните институции за повишаване благосъстоянието на децата и техните семейства в община Казанлък.

Комисията за детето разработи настоящата Общинска програма за закрила на детето – 2021 година след проведено обсъждане в електронна среда на всички предложения от отговорните институции. Дейностите, включени в Програмата, са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Казанлък и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието, интересите и безопасността на децата.

Заложени са реално изпълними дейности, които да спомагат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата във всички сфери на обществения живот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23, във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И:

 

1. Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето – 2020 година.

2. Приема Общинска програма за закрила на детето – 2021 година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 36 общински съветници, от които „За” 35.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/04/2021 г.